TIN MỚI

Hoạt động của sở

Kết quả thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh 01/06/2023 | 03:09 PM

Kết quả thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh
Để triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ), UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2626/KH-UBND ngày 23/5/2018 triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 5793/KH-UBND ngày 05/10/2020 triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp tỉnh; Công văn số 5170/UBND-NC ngày 10/8/2021 v/v triển khai thực hiện các quy định của Luật Giám định tư pháp; Công văn số 4045/UBND-NCKS ngày 23/6/2022 v/v năng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh để chỉ đạo chỉ đạo các Sở, Ban ngành tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Đề án đạt hiệu quả.

Nghiên cứu trao đổi

Hoạt động phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước hiện nay 23/05/2023 | 10:49 AM

Hoạt động phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước hiện nay
Đặt vấn đề Trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước đã được Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 (Luật TNBTCNN năm 2017) quy định tại chương VIII gồm: Trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước (công tác BTNN) của Chính phủ, Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh[1]; trách nhiệm của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao[2] và trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ[3]. Để quy định chi tiết và biện pháp thi hành, ngày 15 tháng 5 năm 2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNBTCNN năm 2017 (Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). Bộ Tư pháp cũng đã ban hành theo thẩm quyền 03 Thông tư quy định về: một số biểu mẫu trong công tác BTNN, biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác BTNN và quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước[4].
Chuyển đổi số trong PBGDPL, những vấn đề đặt ra cho Việt Nam

Chuyển đổi số trong PBGDPL, những vấn đề đặt ra cho Việt Nam

18/04/2023 | 09:23 AM
Vừa qua, Bộ Tư pháp đã tổ chức diễn đàn “Chuyển đổi số trong ngành Tư pháp” trong đó có công tác PBGDPL. Bài viết sau đây sẽ phân tích rõ hơn về cơ hội, thách thức và những giải pháp cần thực hiện khi tiến hành chuyển đổi số trong lĩnh vực này.

Văn bản dự thảo

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 13 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Danh bạ điện thoại ngành

  • Phóng sự ngành Tư pháp năm 2022
  • Hướng dẫn nộp hồ sơ Dịch vụ công từ điện thoại thông minh
  • Ứng dụng CNTT trong PBGDPL đưa pháp luật thấm rộng và sâu trong đời sống xã hội
  • Phóng sự ngành Tư pháp tỉnh Quảng Nam năm 2021