UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 03/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2022/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Theo đó, Quy chế này Quy chế này quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp Quảng Nam ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận tại cơ quan

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 12/5/2022 của UBND tỉnh về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh”, Sở Tư pháp Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch số 24/KH-STP ngày 18/5/2022 về triển khai thực hiện công tác dân vận tại cơ quan nhằm mục đích tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong cơ quan nhà nước; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, gần dân, bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh; ngày 06/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2815/UBND-NCKS v/v tiếp tục nầng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản, nhất là đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Tăng mức cho vay học sinh, sinh viên lên 4 triệu đồng/tháng

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 5/2022/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

Sở Tư pháp triển khai thực hiện các quy định của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022

Ngày 04/01/2022, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến, có hiệu lực kể từ ngày 18/02/2022. Để áp dụng thống nhất các quy định của Thông tư số 01/2022/TT-BTP, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 361/STP-HCTP ngày 07/3/2022, triển khai đến các Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã nghiên cứu, thực hiện với một số nội dung cụ thể như sau:

Tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng CNTT, chuyển đổi sử dụng ngân sách nhà nước

Hiện nay, cả nước đang đẩy mạnh triển khai thực hiện chuyển đổi số, ngân sách nhà nước chi cho công nghệ thông tin, chuyển đổi số cũng được quan tâm, bố trí. Nhằm tăng cường hiệu lực thực thi pháp luật và hiệu quả công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước cho công nghệ thông tin, chuyển đổi số bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, khoa học, phòng tránh sớm các rủi ro, sai phạm, tiêu cực, với vai trò là Bộ được Chính phủ giao quản lý đầu tư trong lĩnh vực công nghệ thông tin của cả nước, là cơ quan dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Văn bản số 639/BTTTT-THH ngày 28/02/2022 gửi các bộ, ngành, địa phương đề nghị quán triệt, thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung sau: 

Công văn của Bộ Tư pháp về việc chống thất thu thuế trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Ngày 22/2/2022, Bộ Tư pháp có Công văn số 489/BTP-BTTP gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam về việc chống thất thu thuế trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Đẩy mạnh dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 62/TB-VPCP ngày 1/3/2022 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tỉnh Quảng Nam triển khai tháng cao điểm ra quân giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Ngày 01/3/2022, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND (gọi tắt là Chỉ thị) triển khai tháng cao điểm toàn tỉnh ra quân giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Chỉ thị đã đánh giá thực trạng việc vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và nêu ra những mục tiêu, nội dung cụ thể để thực hiện như:

Thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin giữa CSDL hộ tịch điện tử với các CSDL điện tử khác

Vừa qua, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.