Không được từ chối yêu cầu đăng ký hộ tịch khi người dân không xuất trình được giấy tờ chứng minh nơi cư trú

Ngày 21/12/2022, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực- Bộ Tư pháp ban hành công văn số 1193/HTQTCT-HT triển khai thi hành Luật Cư trú, theo đó Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực yêu cầu các cơ quan đăng ký hộ tịch chủ động sử dụng một trong các phương thức theo hướng dẫn của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tại Công văn số 5672/C06-TTDLDC ngày 22/8/2022 để kiểm tra thông tin nơi cư trú của công dân, không yêu cầu công dân nộp/xuất trình giấy tờ chứng minh nơi cư trú khi giải quyết thủ tục đăng ký hộ tịch.

Quy định đối tượng, tiêu chuẩn, phân cấp và quy trình cử cán bộ đi đào tạo lý luận chính trị

Ngày 01/12/2022, Tỉnh Ủy Quảng Nam ban hành Quy định số 767-QĐ/TU Quy định đối tượng, tiêu chuẩn, phân cấp và quy trình cử cán bộ đi đào tạo lý luận chính trị. Quy định có một số nội dung đáng chú ý, cụ thể như sau:

Thực tiễn thực hiện công tác bồi thường nhà nước ở UBND cấp huyện theo quy định pháp luật hiện hành

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh, phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện; qua đó Phòng Tư pháp cấp huyện không có chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước ở UBND cấp huyện.

Hướng dẫn của Bộ Tư pháp về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm của luật sư trong quá trình tham gia tố tụng

Ngày 14/11/2022 Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp có Công văn số 4499/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL V/v xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm của luật sư trong quá trình tham gia tố tụng, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lưu ý khi áp dụng quy định pháp luật xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính của luật sư tại điểm c khoản 6 Điều 6 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (sau đây gọi là Nghị định số 82/2020/NĐ-CP), như sau:

Sửa đổi quy định nguồn kinh phí mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 68/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Tiêu chuẩn đối với giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 11/2022/TT-BYT quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, cấp thẻ, miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần.

Những việc Thừa phát lại không được làm

Theo Thông tư số 08/2022/TT-BTP mà Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành ban hành về Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại, thì Thừa phát lại không được nhận, đòi hỏi thêm bất kỳ một khoản tiền, lợi ích nào khác từ người yêu cầu ngoài chi phí đã được ghi nhận trong hợp đồng. Bên cạnh đó, Thông tư còn quy định cụ thể về mối quan hệ của Thừa phát lại với các cá nhân, cơ quan, tổ chức khác.

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Ngày 18/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 83/2022/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Nghị định này quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Quy định về cấp tài khoản định danh điện tử

Ngày 05/9/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

Ngày 15/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng.