Cần làm rõ mối quan hệ và nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện các đề án phổ biến, giáo dục pháp luật

Có thể nói Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân; là văn bản rất quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn và tác động rất tích đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên phạm vi cả nước trong 15 năm qua, trong đó có Quảng Nam

15 năm quán triệt và thực hiện quan điểm: “PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng”

Ngày 09/12/2003, Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) đã ban hành Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân; trong đó có quan điểm chỉ đạo rất quan trọng: "Xác định rõ phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng"

Kinh nghiệm bước đầu về tổ chức tư vấn, đối thoại chính sách pháp luật với người dân được thành phố Tam Kỳ thực hiện trong những năm qua

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong những năm qua, thành phố Tam Kỳ đã có nhiều sự đầu tư và quan tâm đến công tác này từ trang thiết bị máy móc đến kinh phí và đào tạo nguồn nhân lực có đủ khả năng, kinh nghiệm, vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền để kịp thời đưa các quy định của pháp luật vốn khô khan đến với người dân một cách dễ dàng nhất

Kết quả bước đầu sau 3 năm thực hiện chủ trương hướng mạnh công tác PBGDPL về cơ sở, thông qua mô hình “Cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí, cấp huyện tổ chức thực hiện, cấp xã tiếp nhận kết quả” ở huyện Đại Lộc

Nhìn lại những năm qua, với tinh thần quyết tâm đưa pháp luật đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong mọi tầng lớp nhân dân, ngoài việc đảm bảo kinh phí cũng như cơ sở vật chất cho công tác này, UBND huyện, Hội đồng phối hợp, các ngành, đoàn thể và các địa phương trên địa bàn huyện Đại Lộc đã đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức đa dạng phong phú, phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong các cơ sở giáo dục trong thời gian tới

Trước yêu cầu của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục pháp luật theo tinh thần của Nghị quyết số 29/NQ-TW, giáo dục pháp luật với vị trí là một bộ phận của giáo dục đào tạo cần phải được đổi mới nội dung, chương trình, đội ngũ giáo viên, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra, đánh giá

Vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong công tác hòa giải ở cơ sở và tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật

Ngay sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32-CT/TW ngày 09/12/2003 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp huyện tổ chức triển khai sâu rộng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật và tham gia công tác hoà giải ở cơ sở từng bước tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp Nhân dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của công dân; kịp thời giải quyết các tranh chấp, các mâu thuẫn, bằng biện pháp hoà giải

Vẫn còn nhiều băn khoăn về tính cấp thiết của Dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Ngày 09/10/2019, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Việc đăng ký thay đổi hộ tịch cho người chuyển đổi giới tính vẫn còn bí lối ra

Xuất phát từ yêu cầu cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 liên quan đến bảo vệ quyền con người, quyền công dân, Bộ luật Dân sự 2015 đã chính thức ghi nhận quyền được chuyển đổi giới tính với tư cách là một quyền nhân thân gắn với mỗi cá nhân

Kết quả 15 năm thực hiện Chị thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh

Qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân" (gọi tắt Chỉ thị số 32-CT/TW), cấp ủy và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), do đó đã có sự chỉ đạo tích cực, quan tâm về bố trí nhân lực, đầu tư kinh phí, trang thiết bị tuyên tuyền, tài liệu cơ bản đảm bảo; góp phần quan trọng vào việc thay đổi và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh

Kết quả 02 năm thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Xác định việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá tiếp cận pháp luật luật trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân; đảm bảo quyền được tiếp cận thông tin của công dân đối với các quy định của pháp luật; từ năm 2017 đến nay, sau khi Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, có quy định thêm tiêu chí 18