Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Mua sắm hệ thống phòng họp trực tuyến cho Văn phòng Sở Tư pháp

Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Mua sắm hệ thống phòng họp trực tuyến cho Văn phòng Sở Tư pháp

Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2022.

Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2022.

Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm lắp đặt hệ thống chắn gió nhà kho Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm lắp đặt hệ thống chắn gió nhà kho Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

Quyết định Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu: Mua sắm tủ hồ sơ lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp cho Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

Quyết định Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu: Mua sắm tủ hồ sơ lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp cho Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

Quyết định Về việc thành lập Hội đồng mua sắm tài sản cơ quan Sở Tư pháp

Quyết định Về việc thành lập Hội đồng mua sắm tài sản cơ quan Sở Tư pháp

Quyết định Chỉ định đơn vị Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Quyết định Chỉ định đơn vị Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Quyết định Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu chứng thực tỉnh Quảng Nam

Quyết định Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu chứng thực tỉnh Quảng Nam

Thông báo Về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tủ hồ sơ lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp cho Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

Thông báo Về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tủ hồ sơ lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp cho Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam