Sở Tư pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong năm 2023

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trong năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Nam. Sở Tư pháp triển khai toàn diện sáu nội dung của cải cách hành chính, trong đó tập trung cải cách thủ tục hành chính trong năm 2023.

Hưởng ứng và phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

Nhằm phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBCCVC và người lao động trên địa bàn tỉnh tỉnh về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung cơ bản Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đọan 2021-2030; các văn bản của chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về công tác cải cách hành chính. Đồng thời, khuyến khích các đơn vị, địa phương nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; cải thiện, duy trì các Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Sở, ban, ngành và địa phương, Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công, Chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, ngày 06/7/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4366/KH-UBND về tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023.

Thể lệ Cuộc thi Tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023

Thể lệ Cuộc thi Tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023

Quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 12/7/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Kế hoạch Triển khai mô hình điểm thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Kế hoạch Triển khai mô hình điểm thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Chuyển đổi số trong PBGDPL, những vấn đề đặt ra cho Việt Nam

Vừa qua, Bộ Tư pháp đã tổ chức diễn đàn “Chuyển đổi số trong ngành Tư pháp” trong đó có công tác PBGDPL. Bài viết sau đây sẽ phân tích rõ hơn về cơ hội, thách thức và những giải pháp cần thực hiện khi tiến hành chuyển đổi số trong lĩnh vực này.

Triển khai nhập dữ liệu hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Nhằm góp phần sớm hoàn thành mục tiêu chung về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; trên cơ sở được UBND tỉnh phân công giao nhiệm vụ, ngày 15/3/2023 Sở Tư pháp và Công an tỉnh Quảng Nam đã thống nhất ban hành Kế hoạch phối hợp nhập dữ liệu từ sổ hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Kế hoạch số 22/KHPH-STP-CAT ngày 15/3/2023), theo đó UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh sẽ bàn giao cho Công an cấp xã các sổ hộ tịch, bao gồm: Sổ Đăng ký khai sinh, sổ đăng ký kết hôn, sổ đăng ký nuôi con nuôi, sổ đăng ký khai tử để nhập dữ liệu trên nền CSDLVDC.

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2023

Nhằm cụ thể hóa và triển khai thực có hiệu quả các nhiệm vụ được giao của Sở Tư pháp theo Kế hoạch số 1148/KH-UBND ngày 06/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Ngày 14/3/2023, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-STP ngày 14/3/2023 triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2023 với các nhiệm vụ cụ thể như sau:

Kế hoạch Triển khai thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử

Kế hoạch Triển khai thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử

Kế hoạch Truyền thông chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2023

Kế hoạch Truyền thông chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2023