Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số Sở Tư pháp

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số Sở Tư pháp

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2022

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2022

Kế hoạch Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2022

Kế hoạch Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2022

Cẩm nang chuyển đổi số

Cẩm nang chuyển đổi số

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021- 2025, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 35/KH-STP về cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 với các nội dung cụ thể như sau:

Kế hoạch chuyển đổi số giai đoại đoạn 2021-2025, định hướng 2030 của Ngành Tư pháp Quảng Nam

Thực hiện Công văn số 2544/UBND-KGVX ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng

Thực hiện Điều 62 Luật Công chứng năm 2014, theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 1982/UBND-NC ngày 04/12/2017 về việc xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng; ngày 20/12/2017, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam ký kết hợp đồng với Công ty TNHH giải pháp phần mềm CMC về triển khai sử dụng dịch vụ phần mềm quản lý hồ sơ công chứng (sau đây gọi tắt là Phần mềm) cho các cơ quan Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và 17 tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam