Tình hình triển khai, thực hiện dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên địa bàn tỉnh năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 2693/KH-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai dịch vụ công chức thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, để hoàn thành việc triển khai thực hiện chứng thực điện tử trên địa bàn tỉnh trong theo đúng tiến độ; trong năm 2022, Sở Tư pháp đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc các địa phương khẩn trương thực hiện và hoàn thành việc phân quyền tài khoản chứng thực điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia cho cán bộ, công chức trực tiếp tham gia vào quy trình trước ngày 15/12/2022. Đồng thời tổ chức tập huấn một số nội dung liên quan đến chứng thực điện tử (tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công, hướng dẫn ký số) cho đối tượng là công chức tư pháp của Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - hộ tịch của UBND cấp xã (05 lớp). Bên cạnh đó, Sở Tư pháp cũng thường xuyên trao đổi, hướng dẫn chứng thực điện tử cho các cơ quan thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh.

Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong xây dựng pháp luật

1. Tổng quan về ứng dụng công nghệ số, thực hiện chuyển đổi số trong xây dựng pháp luật Những năm gần đây, có thể thấy rằng, hầu hết mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội đều được thực hiện thông qua phương tiện điện tử, kết nối thông minh. Trong giai đoạn cả thế giới phải gồng mình chống chọi với đại dịch Covid 19 với những diễn biến phức tạp, khó lường thì việc ứng dụng những thành tựu của khoa học kỹ thuật, công nghệ số trong nhiều ngành, lĩnh vực trên phạm vi toàn cầu đã cho thấy hiệu quả của chiến lược chuyển đổi số ở nhiều quốc gia.

Công văn V/v phối hợp tuyên truyền khảo sát mức độ hài lòng năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Công văn V/v phối hợp tuyên truyền khảo sát mức độ hài lòng năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số Sở Tư pháp

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số Sở Tư pháp

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2022

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2022

Kế hoạch Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2022

Kế hoạch Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2022

Cẩm nang chuyển đổi số

Cẩm nang chuyển đổi số

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021- 2025, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 35/KH-STP về cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 với các nội dung cụ thể như sau:

Kế hoạch chuyển đổi số giai đoại đoạn 2021-2025, định hướng 2030 của Ngành Tư pháp Quảng Nam

Thực hiện Công văn số 2544/UBND-KGVX ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030