Bộ Tư pháp tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ năm

Ngày 20/6/2024, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 3431/BTP-BTTP về việc tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ năm cụ thể như sau:

1. Thời gian: Dự kiến Quý IV năm 2024.

2. Đối tượng được đăng ký tham dự kiểm tra: Người thuộc một trong các trường hợp sau đây và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 của Thông tư số 08/2023/TT-BTP thì được đăng ký tham dự kiểm tra: 

- Người được công nhận hoàn thành tập sự theo quy định tại Điều 12 của Thông tư số 08/2023/TT-BTP chậm nhất là ngày 30/6/2024. 

- Người đã hoàn thành tập sự theo quy định của Thông tư số 04/2015/TTBTP mà chưa tham dự kiểm tra hoặc đã tham dự nhưng không đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra trước, trừ trường hợp không đạt yêu cầu trong ba kỳ kiểm tra trước mà chưa tập sự lại.

- Người có tên trong Danh sách đủ điều kiện tham dự kỳ kiểm tra trước nhưng đã được Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng cho phép hoãn tham dự kỳ kiểm tra đó.

3.  Hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra gồm các giấy tờ sau đây:

a) Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng (Mẫu TP-TSCC-10) ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT-BTP; 

b) Quyết định công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng; 

c) Báo cáo kết quả tập sự hành nghề công chứng; 

d) Giấy tờ chứng minh đã nộp phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng theo quy định của Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 111/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017, với các thông tin như sau:

Tên tài khoản: Cục Bổ trợ tư pháp. 

Số tài khoản: 3511.0.1118188, mở tại Kho bạc nhà nước Ba Đình, Hà Nội.

Ngân hàng ủy nhiệm thu: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), chi nhánh Ba Đình.

Số tiền: 3.500.000 đồng/trường hợp.

Nội dung: Nộp phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng lần thứ 5 năm 2024 cho Ông/Bà....

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp sẽ thông báo bằng văn bản cho người đăng ký tham dự kiểm tra về việc đủ điều kiện đề nghị Bộ tư pháp cho tham dự kiểm tra; trường hợp từ chối thì thông báo bằng văn bản và có nêu rõ lý do.

Tin liên quan