Truyền thông về Trợ giúp pháp lý theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024

Sáng ngày 17/6/2024, tại thôn Lưu Nhi, xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức, Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh đã tổ chức truyền thông về TGPL theo Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2024.

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-STP ngày 30/8/2022 của Sở Tư pháp tỉnh về về việc triển khai thực hiện nội dung TGPL theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Quyết định 263/QĐ-TTg) và Kế hoạch số 12/KH-TGPL ngày 12/6/2024 của Trung tâm TGPL tỉnh triển khai thực hiện các đợt truyền thông trực tiếp điểm hoặc luân phiên theo địa bàn để hướng dẫn người dân vùng nông thôn hiểu biết về TGPL và tiếp cận TGPL theo Quyết định 263/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024. Theo đó, truyền thông về TGPL theo Quyết định 263/QĐ-TTg trong Chương trình xây dựng NTM năm 2024 có 4 xã Quế Lưu, Thăng Phước, Hiệp Hòa, Hiệp Thuận thuộc huyện Hiệp Đức, 4 xã Quế Lộc, Quế Lâm, Phước Ninh, Ninh Phước thuộc huyện Nông Sơn. 

Về tham dự, khai mạc chương trình truyền thông có đồng chí Lê Văn Hương - Giám đốc Trung tâm TGPL tỉnh; đồng chí Lê Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Quế Lưu; các Trợ giúp viên pháp lý, Chuyên viên của Trung tâm và 50 đại biểu ở các thôn trên địa bàn xã cùng về tham dự đông đủ.

Buổi truyền thông được báo cáo viên triển khai một số nội dung cơ bản của Luật TGPL năm 2017 và những văn bản pháp luật hướng dẫn; Luật đất đai năm 2024; Vai trò của pháp luật trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số và Tảo hôn – Hôn nhân cận huyết thống và tư vấn, giải đáp những vướng mắc từ thực tiễn.

Theo ông Lê Văn Tuấn – Phó Chủ tịch UBND xã Quế Lưu tâm sự: Chương trình MTQG xây dựng NTM là rất thiết thực, hy vọng rằng các cấp có thẩm quyền cần xây dựng cơ chế chính sách phù hợp, đổi mới nhập các Chương trình vào một đầu mối, đầu tư trọng tâm, trọng điểm để mọi người dân ở các địa phương được thụ hưởng chính sách được toàn diện, hiệu quả hơn.

Chương trình MTQG xây dựng NTM đã ban hành, triển khai được gần 3 năm, chính sách TGPL đã cùng với các ngành, các cấp, chính quyền phương đồng hành, chia sẻ cùng với người dân, những người yếu thế trong xã hội, giúp đỡ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hiểu biết về pháp luật ở vùng nông thôn, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng thành công Chương trình xây dựng NTM gắn với truyền thông sâu rộng hoạt động TGPL năm 2024, tăng cường phối hợp triển khai chính sách TGPL với những kết quả thiết thực cho người dân ở cơ sở trên địa bàn tỉnh./.

Tin liên quan