UBND tỉnh chỉ đạo nâng cao chất lượng phục vụ, minh bạch trong thực hiện thủ tục hành chính

Ngày 23/5/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3710/UBND-NCVKS đề nghị sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Thông báo số 204/TBVPCP ngày 08/5/2024 của Văn phòng Chính phủ thực hiện một số nội dung sau:

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng phục vụ, minh bạch trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử ngày 01/7/2024 theo quy định của Chính phủ về định danh, xác thực điện tử.

Phối hợp với các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, sử dụng các phương tiện, cách thức truyền thông mới qua mạng xã hội để truyền thông có hiệu quả tới mọi người dân về các tiện ích, lợi ích khi triển khai định danh, xác thực điện tử VNeID như thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp, khám chữa bệnh, chi trả chế độ an sinh xã hội,… giúp người dân hiểu và tham gia thực hiện.

Ưu tiên bố trí nguồn lực, đầu tư hạ tầng đáp ứng yêu cầu, sẵn sàng, chủ động triển khai sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử kể từ ngày ngày 1/7/2024; thường xuyên học hỏi, tham khảo các kinh nghiệm hay, mô hình sáng tạo tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử từ ngày 01/7/2024 theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Viễn thông Quảng Nam hoàn thiện các nội dung để báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định đối với giải pháp của Viễn thông Quảng Nam về Hệ thống xác thực định danh điện tử VNPT IDP.

Công an tỉnh có trách nhiệm chủ trì rà soát nhiệm vụ triển khai Đề án 06 năm 2024 liên quan đến sử dụng tài khoản VNeID, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh các giải pháp ưu tiên bố trí nguồn lực, đầu tư hạ tầng đáp ứng yêu cầu, sẵn sàng, chủ động triển khai các nhiệm vụ; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ để hoàn thành việc chuyển đổi sang sử dụng VNeID kể ngày 01/7/2024 và việc nhân rộng triển khai Cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VneID. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, chú trọng các giải pháp gia tăng số lượng tài khoản định danh điện tử mức 2 cho người dân theo chỉ đạo, chỉ tiêu của Bộ công an giao; định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện để UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo. /.

Tin liên quan