Họp Ban chỉ đạo Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp tỉnh Quảng Nam (Đề án 250)

Chiều ngày 27/3/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh – Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp tổ chức họp để nghe báo cáo một số nội dung triển khai thực hiện Kết luận số 4805/KL-ĐKTGĐTP ngày 10/10/2023 của Đoàn Kiểm tra liên ngành - Bộ Tư pháp về giám định tư pháp tại Quảng Nam và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh năm 2024. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở Tư pháp, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Công thương; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Khoa học và công nghệ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Nội vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thành viên Ban chỉ đạo đã thảo luận về việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về giám định tư pháp; những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động giám định tư pháp như cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ lạc hậu, thô sơ, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với giám định viên tư pháp, chế độ bồi dưỡng giám định còn thấp, chưa đủ bù đắp những nguy hiểm, độc hại trong quá trình làm việc; tỉnh chưa có cơ chế thu hút, hỗ trợ cho đội ngũ làm công tác giám định để đưa ra những kiến nghị, giải pháp giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. 

Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh giao Sở Tư pháp phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy nghiên cứu từ các địa phương làm tốt, đề xuất giải pháp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác giám định tư pháp đã được các ngành đánh giá, nhìn nhận tại cuộc họp.

Liên quan đến chế độ chính sách, theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, đã giao Sở Tư pháp chủ động làm việc với các ban của HĐND tỉnh để tham khảo ý kiến về nội dung, phạm vi của đề án có ảnh hưởng đến chủ trương về cải cách tiền lương hay không, trên cơ sở đó xây dựng phù hợp. Đồng thời đề nghị Sở Tư pháp phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng kiến với cơ quan cấp trên sửa đổi, có cơ chế chính sách hỗ trợ cho lực lượng trực tiếp làm công tác giám định tư pháp...

Tin liên quan