Phòng Tư pháp Tiên Phước kiểm tra chuyên đề công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và công tác chứng thực tại cơ sở

Thực hiện Chương trình công tác Tư pháp năm 2024, trong 3 ngày (ngày 22, 26 và 27/3/2024, Phòng Tư pháp tiến hành kiểm tra chuyên đề công tác đăng lý, quản lý hộ tịch và công tác chứng thực tại UBND các xã: Tiên Sơn, Tiên An và Tiên Lập.

Phòng Tư pháp đã tiến hành kiểm tra hồ sơ nghiệp vụ từ tháng 11/2023 đến thời điểm kiểm tra, đồng thời kiểm tra, nắm thông tin về công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về hộ tịch, chứng thực của UBND các đơn vị được kiểm tra đến với cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn. Qua kiểm tra cho thấy, công tác đăng ký quản lý hộ tịch, chứng thực đã được các đơn vị quan tâm chỉ đạo, ban hành các kế hoạch công tác tư pháp hàng năm, triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ các nhiệm vụ theo quy định. Việc giải quyết các việc về hộ tịch, chứng thực cơ bản được các đơn vị thực hiện nghiêm túc đảm bảo đúng thời gian quy định, đáp ứng kịp thời yêu cầu của công dân. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác hộ tịch, chứng thực của các đơn vị được kiểm tra vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Không thực hiện khóa sổ hộ tịch; một số hồ sơ đăng ký lại khai sinh, hồ sơ đăng ký khai tử thiếu các giấy tờ theo quy định quy định của pháp luật về hộ tịch; việc ghi chép sổ hộ tịch chưa đúng theo hướng dẫn của Thông tư số 04/2020/TT-BTP; không thực hiện khóa sổ, thống kê số việc chứng thực đã thực hiện trong năm; mẫu Lời chứng chứng thực theo quy địnhmột số hồ sơ chứng thực hợp đồng, giao dịch, chứng thực chữ ký chưa thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và Thông tư số 01/2020/TT-BTP…