UBND tỉnh Quảng Nam triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang về việc sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Ngày 15/3/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1842/UBND-KSNC về việc thực hiện nghiêm, đầy đủ, toàn diện, hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, theo đó UBND tỉnh triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Công văn số 480/VPCP-PL ngày 20/01/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, cụ thể như sau:

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm, hiệu quả chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Công văn số 480/VPCL-PL ngày 20/01/2024 của Văn phòng Chính phủ; thực hiện việc tự kiểm tra và tổ chức thực hiện kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ và Thông tư số 14/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ. Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐCP và các quy định của pháp luật có liên quan trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh hướng dẫn hoặc kiến nghị, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, giải quyết. 

2. Sở Tư pháp chủ trì theo dõi, đôn đốc việc thực hiện văn bản này. Kịp thời báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện./.

(Kèm theo Công văn số 480/VPCP-PL ngày 20/01/2024 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 1842/UBND-KSNC ngày 15/3/2024 của UBND tỉnh)

Tin liên quan