Khối Thi đua các cơ quan tham mưu I tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Sáng ngày 30/01/2024, tại phòng họp Sở Tư pháp, Khối Thi đua các cơ quan tham mưu I tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chủ trì Hội nghị là đồng chí Đặng Văn Đào, Giám đốc Sở Tư pháp và đồng chí Trương Hồng Giang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cùng đại diện lãnh đạo, chuyên viên làm công tác thi đua, khen thưởng của 10 đơn vị thành viên trong Khối Thi đua và đại diện Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Khối Thi đua các cơ quan tham mưu I gồm: Văn phòng UBND tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Ngoại vụ; Ban Dân tộc; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong năm 2023, các cơ quan trong Khối đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh hoàn thành các đề án và văn bản quy phạm pháp luật được giao; kịp thời đề xuất, tham mưu nhiều cơ chế chính sách, chương trình hành động, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trên nhiều lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trên các mặt công tác và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bám sát Phát động thi đua năm 2023, các cơ quan thuộc Khối đã đẩy mạnh phong trào thi đua tại đơn vị, gắn công tác thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác năm nhằm phấn đấu thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được giao. Kết quả năm 2023: 10/10 cơ quan thuộc Khối (tỷ lệ 100%) được cấp có thẩm quyền đánh giá, loại kết quả công tác chuyên môn mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; trong đó có 03 cơ quan đạt mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. 

Khối Thi đua các cơ quan tham mưu I đã bình xét, suy tôn đơn vị Thanh tra tỉnh dẫn đầu Khối thi đua năm 2023 và đề nghị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; Sở Nội vụ đề nghị được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh và Sở Tư pháp, Sở Khoa học & Công nghệ, Ban Dân tộc tỉnh đề nghị được tặng Bằng khen của UBND tỉnh. Năm 2024, Sở Nội vụ được bầu làm Trưởng Khối Thi đua và Thanh tra tỉnh được bầu làm Phó Trưởng Khối Thi đua.

Cũng tại Hội nghị, Lãnh đạo của 10 đơn vị Khối Thi đua Tham mưu I đã ký kết giao ước thi đua và phát động phong trào thi đua năm 2024. 

Tin liên quan