Triển khai thực hiện Quyết định số 2286/QĐ-UBND ngày 25/10/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam

Triển khai thực hiện Quyết định số 2286/QĐ-UBND ngày 25/10/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh quy định cho vay nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc giai đoạn 2023 - 2025

Công văn triển khai thực hiện Quyết định số 2286/QĐ-UBND ngày 25/10/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam (tải về)

QUYẾT ĐỊNH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh quy định cho vay nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc giai đoạn 2023 - 2025 (tải về)

NGHỊ QUYẾT Quy định cho vay nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc giai đoạn 2023 - 2025 (tải về)

 

Tin liên quan