Phước Sơn kiểm tra toàn diện công tác Tư pháp năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 09/01/2023 của UBND huyện về triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2023; Kế hoạch số 07/KH-TP ngày 22/8/2023 của Phòng Tư pháp về kiểm tra công tác Tư pháp tại UBND các xã, thị trấn; Thông báo số 28/TB-TP ngày 28/8/2023 về kiểm tra công tác Tư pháp tại UBND xã Phước Kim và UBND xã Phước Mỹ.