Đông Giang tổ chức tập huấn điểm về kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số

Thực hiện Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 14/12/2022 của UBND huyện Đông Giang về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn năm 2021-2025; trong các ngày 04-05/10/2023, Phòng Tư pháp huyện đã tham mưu triển khai kế hoạch, phương án thực hiện năm 2022, xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2023 đối với chương trình phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi; tổ chức tập huấn điểm về kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số, tập huấn điểm về tiếp cận trợ giúp pháp lý đối với đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội huyện Đông Giang năm 2022 (Dự án 10, Tiểu dự án 1, Nội dung số 3) cho 65 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội huyện; các cơ quan thuộc tỉnh đóng trên địa bàn huyện; Già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng của 11 xã, thị trấn.