Sở Tư pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong năm 2023

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trong năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Nam. Sở Tư pháp triển khai toàn diện sáu nội dung của cải cách hành chính, trong đó tập trung cải cách thủ tục hành chính trong năm 2023.

Qua thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2023, Sở Tư pháp đã tiếp nhận và giải quyết hơn 9.482 hồ sơ thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức có yêu cầu (tăng 12% so với cùng kỳ năm 2022). Trong đó, hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến đạt 94% (tăng 34% so với cùng kỳ năm 2022), tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn 100%. Để có được kết quả nêu trên, Sở Tư pháp đã đẩy mạnh các giải pháp để nâng cao hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh tham mưu phân cấp, ủy quyền cho Sở Tư pháp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về “Đẩy mạnh phân cấp trong quản lý nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 – 2026”, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 về việc phân cấp cho Sở Tư pháp thẩm quyền thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực nuôi con nuôi, lĩnh vực quản lý về hội, lĩnh vực công chứng, thừa phát lại, giám định tư pháp, đấu giá, trợ giúp pháp lý. Theo quyết định này, UBND tỉnh đã phân cấp cho Sở Tư pháp thực hiện 12 thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi, công chứng, thừa phát lại. Sở Tư pháp đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 16/8/2023 ủy quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp giải quyết 06 thủ tục hành chính trong lĩnh vực giám định tư pháp. Việc thực hiện nhiệm vụ phân cấp, ủy quyền đúng quy định, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức có yêu cầu.

Thứ hai, rà soát cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Qua rà soát các quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thì Sở Tư pháp đã cắt giảm 21/115 thủ tục hành chính cấp tỉnh (đạt 18 %). Ngoài ra, Sở Tư pháp đã cắt giảm 18 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã phân cấp, ủy quyền cho Sở Tư pháp. Như vậy, Sở Tư pháp đã cắt giảm 39 thủ tục hành chính (đạt 34% tổng số TTHC cấp tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp). Thực hiện trả kết quả ngay trong ngày đối 02 thủ tục hành chính.

Thứ ba, rút gọn hồ sơ thủ tục hành chính. Thực hiện Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 của UBND tỉnh ban hành Quy trình thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến thiết yếu thuộc lĩnh vực tư pháp theo Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay đối với thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Viêt Nam không phải nộp thành phần hồ sơ đã được công bố (nếu thông tin về giấy tờ tùy thân đã được xác thực và cung cấp bởi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư). Như vậy, đối với thủ tục hành chính phát sinh nhiều nhất của Sở Tư pháp (chiếm 99% tổng số hồ sơ thủ tục hành chính của Sở) hiện đã triển khai mức độ 4 và công dân cung cấp thông tin trên Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp mà không phải cung cấp thành phần hồ sơ theo Quyết định 2402/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh. 

Thứ tư, đề xuất giảm mức thu lệ phí đối với lĩnh vực phát sinh hồ sơ nhiều tại cấp huyện, cấp xã. Thực hiện Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 của UBND tỉnh phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện toàn trình và thực hiện một phần được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp. Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 166/QĐ-STP ngày 22/8/2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính giảm 50% mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp. Theo Quyết định này, có 28 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch được giảm 50% mức thu lệ phí (cấp huyện: 15 thủ tục hành chính, cấp xã: 13 thủ tục hành chính).

Tin liên quan