Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2023

Thực hiện Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2023; Kế hoạch số 51/KH-STP ngày 07/8/2023 của Sở Tư pháp về tổ chức bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2023; giữa tháng 8/2023, Sở Tư pháp đã tổ chức 02 Hội nghị tập tuấn chuyên sâu nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2023 cho hơn 170 cán bộ, công chức được giao tham mưu công tác xử lý vi phạm hành chính ở cấp huyện, cấp xã của 09 huyện, thị xã, thành phố khu vực đồng bằng (Tam Kỳ, Hội An, Quế Sơn, Duy Xuyên, Núi Thành, Phú Ninh, Điện Bàn, Thăng Bình, Đại Lộc). Ông Đặng Văn Đào – Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Phượng – Chánh Thanh tra Sở Tư pháp đã truyền đạt, hướng dẫn một số nội dung về các quy định chung trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính; những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính;tập huấn chuyên sâu về kỹ năng xác định vi phạm hành chính, xác định thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính; kỹ năng soạn thảo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời, giới thiệu một số nội dung cơ bản của Thông tư số 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2023 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính…