Sở Tư pháp công bố Danh mục thủ tục hành chính được giảm 50% mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực hộ tịch

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 của UBND tỉnh phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện toàn trình và thực hiện một phần được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp.

Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 166/QĐ-STP ngày 22/8/2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính giảm 50% mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp. Theo Quyết định này, có 28 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch được giảm 50% mức thu lệ phí (cấp huyện: 15 thủ tục hành chính, cấp xã: 13 thủ tục hành chính). Đây là một trong các giải pháp để đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong thời gian tới./.

Tin liên quan