Quyết định phê duyệt dự toán và Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Chỉnh lý tài liệu tồn đọng năm 2023 của Sở Tư pháp

Quyết định phê duyệt dự toán và Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Chỉnh lý tài liệu tồn đọng năm 2023 của Sở Tư pháp

Tin liên quan