Quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 12/7/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Theo Nghị quyết , Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng  như sau:

Phạm vi điều chỉnh: Quy định mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh áp dụng đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến quy định tại Điều 2 Nghị quyết này (trừ những đối tượng được miễn thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật). Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan được giao nhiệm vụ hoặc được phân cấp, ủy quyền thực hiện nhiệm vụ thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

Quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến như sau:

1. Mức thu bằng 50% mức thu phí, lệ phí quy định tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016, số 07/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2017, số 21/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017, số 28/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017, số 03/2023/NQ-HĐND ngày 21 tháng 3 năm 2023 được áp dụng đối với 03 khoản phívà 05 khoản lệ phí sau: 

a) Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

b) Phí đăng ký giao dịch bảo đảm.

c) Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp.

d) Lệ phí đăng ký kinh doanh.

đ) Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

e) Lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

f) Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất.

g) Lệ phí hộ tịch.

2. Mức thu bằng 80% mức thu phí quy định tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016, số 07/2022/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2022 được áp dụng đối với 05 khoản phí sau:

a) Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

b) Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất.

c) Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt.

d) Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất.

đ) Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2023./.

Tin liên quan