UBND tỉnh phân cấp cho Sở Tư pháp thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực nuôi con nuôi, lĩnh vực công chứng, thừa phát lại, giám định tư pháp, đấu giá trên địa bàn tỉnh

Nhằm triển khai thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân cấp trong quản lý nhà nước tại Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng quy định Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước; ngày 29/5/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND về việc phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực nuôi con nuôi, lĩnh vực công chứng, thừa phát lại, giám định tư pháp, đấu giá trên địa bàn tỉnh.

Theo Quyết định, UBND tỉnh phân cấp cho Sở Tư pháp thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực nuôi con nuôi, lĩnh vực công chứng, thừa phát lại, giám định tư pháp, đấu giá trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực nuôi con nuôi:

- Giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng.

- Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con. 

- Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. 

- Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. 

2. Lĩnh vực công chứng:

- Cho phép thành lập Văn phòng công chứng. 

- Cho phép hợp nhất, sáp nhập Văn phòng công chứng.

- Cho phép chuyển nhượng Văn phòng công chứng. 

- Thu hồi quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng. 

- Quyết định thành lập Phòng Công chứng; quyết định việc chuyển đổi hoặc giải thể Phòng Công chứng. 

3. Lĩnh vực thừa phát lại:

- Cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại.

- Cho phép chuyển đổi loại hình Văn phòng Thừa phát lại.

- Cho phép hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại. 

- Cho phép chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại. 

- Chấm dứt hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại. 

- Thu hồi quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại. 

4. Lĩnh vực giám định tư pháp: Công nhận danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc. 

5. Lĩnh vực đấu giá:

- Thành lập Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

- Phê duyệt đề án thực hiện cơ chế tự chủ đối với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, đề án chuyển đổi Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành doanh nghiệp trong trường hợp không cần thiết duy trì Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, đề án giải thể Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trong trường hợp không có khả năng chuyển đổi Trung tâm thành doanh nghiệp sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tư pháp. 

 Sở Tư pháp được sử dụng con dấu của Sở Tư pháp để thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh phân cấp ở trên. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2023./.

Tin liên quan