Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư và Chỉ thị số 60-CT/TU ngày 21/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh; ngày 11/4/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2162/UBND-NCKS yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Đoàn Luật sư tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu sắc nội dung và nghiêm túc triển khai Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; Chỉ thị số 60-CT/TU ngày 21/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về vị trí, vai trò của luật sư, hành nghề luật sư trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung nêu tại Kế hoạch số 6190/KH-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 60-CT/TU ngày 21/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh.

- Quan tâm nghiên cứu sử dụng đội ngũ luật sư ngay từ khi bắt đầu các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nhằm giảm thiểu rủi ro, phòng ngừa tranh chấp, bảo đảm lợi ích công và trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện hành chính tại địa phương; tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ luật sư trong quá trình hành nghề theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện giám sát, trao đổi, cung cấp thông tin phản ánh, kiến nghị của cử tri, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư tại địa phương. Trường hợp cần thiết, kiến nghị Sở Tư pháp thành lập đoàn kiểm tra, thanh tra về tổ chức và hoạt động luật sư của các tổ chức hành nghề luật sư tại địa phương khi có thông tin hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật.

2. Sở Tư pháp

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 60-CT/TU ngày 21/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 6190/KH-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích luật sư tham gia các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người nghèo, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách và các công tác xã hội khác.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra, theo dõi, nắm tình hình về tổ chức và hoạt động của luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; kiểm soát chặt chẽ hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư, đảm bảo luật sư khi được công nhận phải có đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.

3. Sở Tài chính xem xét, tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng theo quy định.

4. Đoàn Luật sư 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư trong việc giám sát hoạt động hành nghề của các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư thành viên; kịp thời xử lý nghiêm theo quy định hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy tắc đạo đức, ứng xử hành nghề của luật sư; kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực của luật sư, kịp thời có giải pháp làm trong sạch đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường các hình thức giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm, triển khai việc thành lập tổ chức đảng tại Đoàn Luật sư, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; tiếp tục nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ luật sư, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của luật sư trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, luôn có ý thức, tinh thần bảo vệ lợi ích chung, bảo vệ lợi ích công, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

- Xây dựng tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư trở thành cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và đội ngũ luật sư với Nhân dân; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị - pháp lý do Đảng, Nhà nước và Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Phát triển nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư, từng bước hình thành và phát triển đội ngũ luật sư am hiểu pháp luật và tập quán thương mại quốc tế, thông thạo ngoại ngữ, giỏi kỹ năng hành nghề luật sư, có trình độ ngang tầm với luật sư trong khu vực và quốc tế, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, nhu cầu xã hội, định hướng chuyển đổi số và xu hướng hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay./.

Tin liên quan