Danh mục văn bản liên quan đến tình hình theo dõi thi hành pháp luật năm 2023

Danh mục văn bản liên quan đến tình hình theo dõi thi hành pháp luật năm 2023

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN VỀQUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH GIÁ CÁC MẶT HÀNG, DỊCH VỤ THIẾT YẾU 

TT

Tên loại

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành 

Cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản

Trích yếu

Ghi chú

01

Luật

Số: 11/2012/QH13

Ngày  

 20/6/2012

Quốc hội 

Giá

 

02

Nghị định

Số: 177/2013/NĐ-CP

Ngày

14/11/2013

Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

 

03

Nghị định

Số: 95/2021/NĐ-CP

Ngày

01/11/2021

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. 

 

04

Nghị định

Số: 149/2016/NĐ-CP

Ngày

11/11/2016

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá.

 

05

Thông tư

Số: 56/2014/TT-BTC

Ngày

28/04/2014

Bộ trưởng

Hướng dẫn thực hiện nghị định 177/2013/NĐ-CP về hướng dẫn luật giá do bộ trưởng bộ tài chính ban hành

 

06

Thông tư

Số: 233/2016/TT-BTC

Ngày

11/11/2016

Bộ trưởng

Hướng dẫn thực hiện nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 

07

Thông tư liên tịch

Số: 10/2015/TTLT-BTC-BCT

Ngày

03/03/2015

Bộ trưởng

Hướng dẫn chi tiết các mặt hàng thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện bình ổn giá và kê khai giá

 

08

Thông tư liên tịch

Số: 90/2016/TTLT-BTC-BCT

Ngày

24/06/2016

Bộ trưởng

Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

 

09

Thông tư

Số: 30/2013/TT-BYT

Ngày

04/10/2013

Bộ trưởng

ban hành Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá.

 

10

Thông tư

Số: 08/2017/TT-BCT

Ngày

26/7/2016

Bộ trưởng

Quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi

 

11

Quyết định

Số: 28/2014/QĐ-TTg

Ngày

07/4/2014

Thủ tướng

Chính phủ

Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

 

12

Thông tư

Số: 16/2014/TT-BCT

Ngày

29/5/2014

Bộ trưởng

Quy định về giá bán điện

 

13

Quyết định

Số: 24/2017/QĐ-TTg

Ngày

30/6/2017

Thủ tướng Chính phủ

Quy định cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân

 

14

Thông tư

Số: 25/2018/TT-BCT

Ngày

12/9/2018

Bộ trưởng

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về giá bán điện

 

15

Thông tư

Số: 06/2021/TT-BCT 

Ngày 06/8/2021

Bộ trưởng

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT  ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về giá bán điện

 

16

Quyết định 

Số: 02/2023/QĐ-TTg

Ngày 03/02/2023

Thủ tướng Chính phủ

Về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân

 

17

Quyết định

Số: 648/QĐ-BCT

Ngày 20/3/2019 

Bộ trưởng

Về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện

 

18

Quyết định

Số: 2415/QĐ-UBND

Ngày 24/8/2021

UBND tỉnh Quảng Nam

Ban hành phương án cung ứng, phân phối các mặt hàng thiết yếu ứng phó dịch bệnh civid - 19 theo từng cấp độ trên địa bàn 

 

19

Nghị quyết 

Số: 61/NQ-HĐND

Ngày  

09/12/2022

HĐND tỉnh Quảng Nam

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc

 

20

Quyết định

Số: 3480/QĐ-UBND

Ngày  

11/11/2013

UBND tỉnh Quảng Nam

Phê duyệt phương án thực hiện chương trình bình ổn thị trường giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN VỀ LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM 

TT

Tên loại

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành 

Cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản

Trích yếu

Ghi chú

01

Bộ Luật 

Số: 45/2019/QH14

Ngày  

20/11/2019

Quốc hội

Lao động

 

02

Luật

Số: 69/2020/QH14

Ngày  

13/11/2020

Quốc hội

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

 

03

Luật  

 

Số: 38/2013/QH13

Ngày  

16/11/2013

Quốc hội

Việc làm

 

04

Nghị định

Số: 145/2020/NĐ-CP

Ngày

14/12/2020

Quốc hội

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao độngvề điều kiện lao động và quan hệ lao động

 

05

Nghị định

Số: 23/2021/NĐ-CP

Ngày  

19/3/2021

Chính phủ

Quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 

 

06

Nghị định

Số: 12/2022/NĐ-CP

Ngày

17/01/2022

Chính phủ

Quy định xử phạt vi phjam hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

 

07

Nghị định

Số: 38/2022/NĐ-CP

Ngày

12/6/2022

Chính phủ

Quy định mức lương tối thiếu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

 

08

Nghị định

Số: 112/2021/NĐ-CP

Ngày

10/12/2021

Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

 

09

Nghị định

Số: 24/2018/NĐ-CP

Ngày

27/02/2019

Chính phủ

Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lịnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động

 

8

Thông tư

Số: 21/2021/TT-BLĐTBXH

Ngày

15/12/2021

Bộ trưởng

Quy định chi tiết một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

 

10

Thông tư

Số: 18/2022/TT-BLĐTBXH

Ngày

30/9/2022

Bộ trưởng

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật dọ Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành

 

11

Quyết định

Số: 176/QĐ-TTg

Ngày  

05/02/2021  

Thủ tướng Chính phủ

ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030.

 

11

Quyết định

Số: 338/QĐ-LĐTBXH

Ngày  

17/3/2021 

Bộ trưởng

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

12

Quyết định

Số: 572/QĐ-LĐTBXH

Ngày

17/5/2021

Bộ trưởng

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

13

Quyết định

Số: 1486/QĐ-UBND

Ngày

02/6/2021

UBND tỉnh Quảng Nam

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực việc làm, lĩnh vực lao động, tền lương thuộc chức năng giải quyết và phạm vị quản lý của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội 

 

14

Kế hoạch

Số: 706/KH-UBND

Ngày

28/01/2022

UBND tỉnh Quảng Nam

Công tác đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2022-2025

 

15

Quyết định

Số: 25/QĐ-UBND

Ngày  

03/01/2019

UBND tỉnh Quảng Nam

Ban hành quy định chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Quảng Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp động gia đoạn 2019-2021

 

16

Quyết định

Số: 1150/QĐ-UBND

Ngày  

29/4/2021

UBND tỉnh Quảng Nam

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định Số 25/QĐ-UBND Ngày 

03/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam  chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Quảng Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp động gia đoạn 2019-2021

 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN VỀ LẬP, QUẢN LÝ HÀNH LANG BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC

TT

Tên loại

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành 

Cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản

Trích yếu

Ghi chú

01

Luật

Số: 17/2012/QH13

Ngày 21/6/212

Quốc hội

Tài nguyên nước

 

02

Nghị định 

Số: 43/2015/NĐ-CP

Ngày 06/5/2015

Chính phủ

Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước

 

03

Quyết định

Số: 1757/QĐ-BTNMT

Ngày 11/8/2020

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Về việc ban hành danh mục nguồn nước liên tỉnh và danh mục nguồn nước liên quốc gia (nguồn nước mặt)

 

 

Tin liên quan