Sở Tư pháp triển khai Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

Ngày 20 tháng 3 năm 2023, Giám đốc Sở Tư pháp ký Quyết định số 49/QĐ-STP về ban hành Kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ quan.

Theo đó, Kế hoạch nhằm triển khai kịp thời, thống nhất, có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của ngành Công an về giữ gìn an toàn an ninh, trật tự; bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ; phòng, chống cháy nổ; bảo vệ an toàn trụ sở cơ quan; phòng ngừa các tệ nạn xã hội. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp trong việc tự giác tham gia công tác bảo đảm về an ninh, trật tự; gương mẫu, chấp hành tốt các nội quy, quy chế của ngành, cơ quan, đơn vị; có ý thức bảo vệ tài sản của cơ quan; nghiêm chỉnh chấp hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về an ninh, trật tự. Đẩy mạnh việc xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, xem đây là một nội dung, nhiệm vụ quan trọng hàng năm. Việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của cơ quan Sở Tư pháp; đảm bảo tiến độ, tiết kiệm, an toàn, thiết thực, khả thi và có hiệu quả; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Sở Tư pháp.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư 124/2021/TT-BCA ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, Kế hoạch đưa ra các nội dung thực hiện, cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương có liên quan đến công tác An ninh, trật tự; thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp về tình hình, nhiệm vụ, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn an ninh, trật tự trong tình hình mới thông qua Hội nghị giao ban cán bộ quản lý hàng tháng, chuyển văn bản qua Trao đổi nội bộ (Q-office) và lồng ghép tại các Hội nghị của cơ quan, đơn vị.

Hai là, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Bộ Tư pháp về kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ quan gắn với các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Bắc Trung Bộ, UBND tỉnh, Khối thi đua các cơ quan Tham mưu I phát động. Tổ chức đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và hoàn thiện hồ sơ đăng ký, đề nghị xét duyệt, công nhận cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Phấn đấu 100% tập thể phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; 100% công chức, viên chức, người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó trên 70% hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không có công chức, viên chức, người lao động bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự hoặc mắc các tệ nạn xã hội bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

Ba là, phối hợp với Công an phường Tân Thạnh trong việc nắm bắt tình hình an ninh, trật tự địa bàn để nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản, bảo vệ trụ sở cơ quan an toàn. Duy trì hoạt động của Đội phòng cháy chữa cháy; bố trí lực lượng bảo vệ cơ quan trực 24/24 giờ hàng ngày tại trụ sở; không để xảy ra tình trạng mất trộm tài sản cơ quan; không để lộ, lọt bí mật Nhà nước; cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng. Tham mưu xây dựng, thực hiện mô hình “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2023.

Bốn là, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền được giải quyết đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục và nội dung theo quy định của pháp luật; không để đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc cho Nhân dân./.

Tin liên quan