Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2023

Nhằm cụ thể hóa và triển khai thực có hiệu quả các nhiệm vụ được giao của Sở Tư pháp theo Kế hoạch số 1148/KH-UBND ngày 06/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Ngày 14/3/2023, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-STP ngày 14/3/2023 triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2023 với các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân sử dụng tài khoản VNeID đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, yêu cầu 100% công chức, viên chức và người lao động thực hiện cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2; đẩy mạnh việc xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến

2. Khảo sát về những phản ánh của người dân về khó khăn, hạn chế về quy trình nghiệp vụ trong triển khai dịch vụ công trực tuyến, nghiên cứu đề xuất cắt giảm, rút gọn những hồ sơ, giấy tờ trong các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Tư pháp khi sử dụng dữ liệu dân cư

3. Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đã tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành có liên quan đến định danh và xác thực điện tử phục vụ triển khai thực hiện Đề án 06.

4. Phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương thực hiện triển khai nhập dữ liệu từ Sổ hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Quy trình số 1292/HTQTCT-QLHC ngày 20/12/2022 của Bộ Tư pháp - Bộ Công an. 

5. Đẩy mạnh triển khai việc số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh theo quy định của Nghịđịnh số 87/2020/NĐ-CP sau khi triển khai xong phần nhập dữ liệu từ Sổ hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

6. Tập huấn, hướng dẫn chức năng cấp Giấy khai sinh điện tử, trích lục khai tửđiện tử trên Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử sau khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp

7. Chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh phối hợp với Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và CCCD triển khai các thiết bị xác minh danh tính, thông tin chủ thẻ CCCD phục vụ hoạt động công

chứng trên địa bàn, nhất là khi Sổ hộ khẩu giấy hết giá trị sử dụng theo hướng dẫn của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH- Bộ Công an

8. Đẩy mạnh triển khai thực hiện quy trình số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục

hành chính.

9. Rà soát nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin triển khai Đề án 06.

10. Rà soát các hệ thống thông tin đề xuất cấp độ an toàn thông tin theo quy định tại Nghịđịnh 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 gửi Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định và phê duyệt.

Trưởng các Phòng, Giám đốc Trung tâm thuộc Sở có trách nhiệm tổ chức phổ biến, quán triệt Kế hoạch này tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động đơn vị mình; đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm chủ động và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ được xác định trong Kế hoạch; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tháng gửi về Văn phòng Sở trước ngày 13 hàng tháng để tổng hợp, tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền đảm bảo đúng thời gian quy định. 

Giao Văn phòng Sở đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nội dung trong Kế hoạch này; kịp thời tham mưu đề xuất xử lý những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; hàng tháng tổng hợp, xây dựng báo cáo thực hiện Kế hoạch tham mưu Giám đốc Sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh - cơ quan thường trực) trước ngày 15 hàng tháng.

Tin liên quan