UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Đấu giá tài sản và Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, ngày 10/3/2023, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức đấu giá tài sản nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản pháp luật có liên quan, Kế hoạch số 7251/KH-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh; tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5112/UBND-NC ngày 09/8/2021, Công văn số 972/UBND-NCKS ngày 22/02/2022, Công văn số 2268/UBND-NCKS ngày 15/4/2022, Công văn số 2815/UBND-NCKS ngày 06/5/2022 và hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại Công văn số 1371/STP-BTTP ngày 29/6/2022 của Sở Tư pháp; thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến đấu giá tài sản để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định không còn phù hợp.

- Xác định rõ trách nhiệm của người có tài sản đấu giá trong việc đưa tài sản ra đấu giá; xây dựng, phê duyệt phương án đấu giá; thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của mình và Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản; đánh giá, chấm điểm để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTP; giám sát quá trình tổ chức đấu giá, tham dự cuộc đấu giá, giao tài sản cho người trúng đấu giá, hủy hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy kết quả đấu giá theo đúng quy định của pháp luật.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật của người có thẩm quyền quản lý tài sản, người có tài sản trong việc đưa tài sản ra đấu giá, tổ chức xác định giá khởi điểm tài sản đấu giá và tổ chức, doanh nghiệp thẩm định giá; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý tài sản, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm, tiếp tay, bao che cho hành vi vi phạm về đấu giá tài sản và thẩm định giá.

- Quán triệt, chỉ đạo người có tài sản lựa chọn hình thức đấu giá, bước giá phù hợp với từng cuộc đấu giá; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động đấu giá tài sản; tổ chức thực hiện thí điểm việc đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến đối với một số loại tài sản công, tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất hoặc tài sản thuộc sở hữu nhà nước gắn liền với quyền sử dụng đất có giá trị lớn, có vị trí thuận lợi, tiềm năng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tài sản là quyền khai thác khoáng sản nhằm công khai, minh bạch, hiệu quả, tránh thất thoát tài sản của Nhà nước.

- Chỉ đạo người có tài sản thuộc thẩm quyền quản lý phối hợp, thông tin cho Sở Tư pháp các vụ việc đấu giá tại địa phương, nhất là các vụ việc đấu giá do các tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở ở tỉnh, thành phố khác thực hiện để theo dõi, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm (nếu có); tăng cường theo dõi, giám sát trực tiếp việc tổ chức đấu giá tài sản của các tổ chức đấu giá tài sản, nhất là việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất.

2. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục rà soát các văn bản pháp luật về xác định giá để làm giá khởi điểm đối với tài sản đấu giá là tài sản công, bảo đảm giá khởi điểm tài sản đấu giá sát với giá thị trường. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc xử lý tài sản công thông qua hình thức đấu giá tài sản; tiếp tục thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh trong việc thẩm định giá đất để đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh. Tăng cường giám sát việc xác định giá khởi điểm của tài sản đấu giá là tài sản công gắn liền với quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của người có thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện quản lý công tác đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; tham mưu việc xác định giá để làm giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, sát với giá thị trường, phù hợp với tình hình thực tiễn và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn UBND cấp huyện trong việc thực hiện quy trình, quy chuẩn tổ chức định giá, xác định giá khởi điểm tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật. Theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện việc đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất, phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt; hướng dẫn các địa phương thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trúng đấu giá.

4. Công an tỉnh: Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phát hiện, đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi gây rối, cản trở, đe dọa, khống chế, hành hung người tham gia đấu giá hoặc lợi dụng hoạt động đấu giá để thông đồng với nhau nhằm trục lợi. Chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai các biện pháp hỗ trợ đảm bảo an ninh, trật tự các cuộc đấu giá, nhất là các cuộc đấu giá tài sản công có giá trị lớn, phức tạp, nhiều người tham gia đấu giá.

5. Sở Tư pháp: Tiếp tục triển khai Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo việc thi hành pháp luật, áp dụng pháp luật thống nhất, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đấu giá tài sản trên Trang Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức đấu giá tài sản, giám sát việc tuân thủ pháp luật, tuân theo Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của các đấu giá viên; tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ bán đấu giá tài sản (đặc biệt là tài sản công), kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động đấu giá tài sản. Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề cho đội ngũ đấu giá viên, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh; tập trung đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh. Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành pháp luật về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, chồng chéo, mâu thuẫn để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất về trình tự, thủ tục đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức công bố công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch có liên quan, tiến độ triển khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, các dự án bất động sản, đặc biệt là các dự án lớn trên Cổng Thông tin điện tử của địa phương để các tổ chức, cá nhân tìm hiểu, tra cứu nhằm minh bạch thông tin, ngăn chặn hiện tượng đầu cơ nhằm đẩy giá đất để trục lợi.

7. Các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh: 

Thực hiện việc đấu giá tài sản theo đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản pháp luật có liên quan; không đặt thêm yêu cầu, điều kiện đối với người đăng ký tham gia đấu giá ngoài quy định của pháp luật, gây khó khăn, cản trở trong quá trình mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hoặc thông đồng, móc nối với người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá để dìm giá, thổi giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản nhằm trục lợi. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án đấu giá bằng hình thức trực tuyến theo quy định tại Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ. Thực hiện thông báo công khai việc đấu giá tài sản trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo đúng quy định tại Điều 57 Luật Đấu giá tài sản./.

Tin liên quan