Bắc Trà My kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án 06 tại các đơn vị, địa phương

Thực hiện Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 27/5/2022 của UBND huyện triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyyết định số 293/QĐ-UBND ngày 07/02/2023 của UBND huyện về Thành lập Đoàn kiểm tra công tác triển khai thực hiện Đề án 06 và áp dụng các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân thay thế việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, thực hiện chuyển đổi số, giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công và Công văn số 167/ĐKT-CAH ngày 09/02/2023 của Đoàn kiểm tra về việc thông báo lịch kiểm tra và gợi ý báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 và sử dụng 07 phương thức xác thực thông tin công dân. Từ ngày 12/02 đến ngày 23/02/2023, đoàn kiểm tra tổ chức kiểm tra việc thực hiện Đề án 06 đối với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đoàn kiểm tra do đồng chí Lê Văn Tuân -PCT UBND huyện làm Trưởng đoàn, Đồng chí Nguyễn Thanh Trà- Phó Trưởng Công an huyện làm Phó Trưởng đoàn, cùng các cơ quan Công an; Tư pháp; Lao động Thương binh và Xã hội; Nội vụ; Văn phòng HĐND-UBND huyện làm thành viên.

Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án 06 của các cơ quan, đơn vị địa phương trong việc theo nội dung Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 27/5/2022 của UBND huyện. 

Qua kết quả kiểm tra cơ bản các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai ban hành các văn bản tổ chức thực hiện Đề án 06, áp dụng các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân thay thế việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và thực hiện số hóa hồ sơ, chuyển đổi số, giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công.

Đồng chí Nguyễn Thanh Trà- Phó trưởng Công an huyện chủ trì buổi kiểm tra

Đoàn kiểm tra đã nêu ra những mặt ưu, khuyết điểm trong qua trình tổ chức thực hiện Đề án 06 trong thời gian qua, qua đó kịp thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện đầy đủ, đảm bảo các phương thức khai thác thông tin công dân theo Công văn số 5672/C06-TTDLDC ngày 22/8/2022 của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công an, số hóa hồ sơ góp phần làm sạch dữ liệu dân cư, cũng như việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công Trực tuyến đảm bảo theo Kế hoạch của huyện đề ra.

Tin liên quan