Thông báo V/v tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng

Thực hiện Luật Công chứng, Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng, Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng; Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Để đáp ứng nhu cầu của tổ chức, cá nhân trong việc công chứng các hợp đồng, giao dịch, nhất là các giao dịch trong lĩnh vực đất đai; Sở Tư pháp thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Địa bàn và số lượng cho phép thành lập Văn phòng công chứng

- Địa bàn các huyện nơi chưa có tổ chức hành nghề công chứng gồm: Quế Sơn, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Nông Sơn.

- Số lượng: Thành lập 01 Văn phòng công chứng/01 địa bàn cấp huyện nơi chưa có tổ chức hành nghề công chứng.

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày ra Thông báo này đến hết ngày 20/3/2023.

3. Thành phần hồ sơ: Theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Công chứng năm 2014; được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam và Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Nam (Số 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam); được đăng tải công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ dichvucong.gov.vn và Cổng Thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ: sotuphap.quangnam.gov.vn mục “Thủ tục hành chính”.

4. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Nộp trực tuyến tại địa chỉ dichvucong.quangnam.gov.vn hoặc trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Nam (Số 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Vậy, Sở Tư pháp thông báo cho các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện./.

Tải file đính kèm: 05-TB-STP.pdf

Tin liên quan