Tam Kỳ tập huấn công tác thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-HĐPH ngày 10/02/2023 của Hội đồng phối hợp PBGDPL về tổ chức hội nghị tập huấn Công tác tổ chức thi hành pháp luật và trao đổi nghiệp vụ theo dõi thi hành pháp luật; sáng ngày 24/02/2023, Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố Tam Kỳ tổ chức Hội nghị tập huấn tập huấn Công tác thi hành pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật, đến dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Lai - Phó Chủ tịch UBND thành phố (Chủ tịch HĐPH); các Lãnh đạo, chuyên viên tham mưu thực hiện công tác thi hành pháp luật và Theo dõi THPL thuộc các Phòng chuyên môn và Chủ tịch, công chức Tư pháp - hộ tịch xã phường trên địa bàn thành phố.

Quảng cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Hồng Lai - Phó Chủ tịch UBND thành phố (Chủ tịch HĐPH) phát biểu nhấn mạnh đây là hoạt động mang tính hệ thống, tổ chức, sắp xếp các điều kiện cần thiết cho pháp luật được thi hành trên thực tế; đồng thời quán triệt tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII với mục tiêu cụ thể năm 2030 là Hoàn thiện cơ bản các cơ chế bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của chủ thể trong xã hội …và nhiệm vụ trọng tâm được xác định là Hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, nhất quán; bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp luật .