Sở Tư pháp được đề nghị tặng Cờ thi đua Chính phủ tại Hội nghị tổng kết Khối thi đua các cơ quan Tham mưu I năm 2022

Chiều ngày 13/01/2023, tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam, Khối thi đua các cơ quan Tham mưu 1 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022. Đến dự Hội nghị các đồng chí là lãnh đạo và công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 10 đơn vị thuộc Khối; đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ thi đua năm 2023; kết quả kiểm tra chéo giữa các đơn vị trong Khối. Nhìn chung trong năm 2022, các đơn vị trong Khối đã nghiêm túc thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh Quảng Nam về phát động phòng trào thi đua; triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua do các Bộ, ngành và tỉnh phát động; đã tổ chức phát động nhiều đợt thi đua gắn với hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, của từng ngành và các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của dân tộc như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, "Quảng Nam chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", “Quảng Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid - 19”... thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiến chính trị nổi bật của đất nước, của tỉnh, của ngành. Tại Hội nghị cũng đã sôi nổi thảo luận các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua của các đơn vị thành viên. Đại diện Phòng Thi đua – Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ cũng giải đáp một số nội dung có liên quan. Hội nghị đã đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong năm 2023 của Khối. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch hoạt động Khối năm 2023, trong đó tiếp tục tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do UBND tỉnh, Khối, cơ quan phát động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Cũng tại Hội nghị, Khối thi đua các cơ quan Tham mưu I đã bình xét và đề nghị khen thưởng năm 2022, kết quả đề nghị tặng Cờ thi đua Chính phủ cho tập thể Sở Tư pháp, đề nghị tặng Cờ thi đua UBND tỉnh cho tập thể Văn phòng ĐBQH&HĐND tỉnh và tặng bằng khen cho 03 tập thể: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính và Ban Dân tộc tỉnh. Các đơn vị thành viên Khối thi đua thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2023. Các đơn vị Sở Tư pháp, Sở Nội vụ lần lượt được bầu làm Trưởng, Phó trưởng Khối thi đua các cơ quan Tham mưu I năm 2023./.

Tin liên quan