Quy định đối tượng, tiêu chuẩn, phân cấp và quy trình cử cán bộ đi đào tạo lý luận chính trị

Ngày 01/12/2022, Tỉnh Ủy Quảng Nam ban hành Quy định số 767-QĐ/TU Quy định đối tượng, tiêu chuẩn, phân cấp và quy trình cử cán bộ đi đào tạo lý luận chính trị. Quy định có một số nội dung đáng chú ý, cụ thể như sau:

Thứ nhất, về phạm vi điều chỉnh 

Đối tượng, tiêu chuẩn, phân cấp và quy trình cử cán bộ đi đào tạo sơ cấp, trung cấp, cao cấp lý luận chính trị trong hệ thống chính trị tỉnh. 

Thứ hai, về đối tượng áp dụng 

- Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở và các cơ quan, đơn vị thuộc ngành dọc Trung ương quản lý có tổ chức đảng đang sinh hoạt trong Đảng bộ tỉnh (gọi chung là cán bộ). 

- Đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và một số đối tượng khác có nguyện vọng phù hợp với yêu cầu chung. 

- Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cơ quan có liên quan đến đào tạo lý luận chính trị.

Thứ ba, về quan điểm, nguyên tắc 

1. Đào tạo lý luận chính trị phải đặt dưới sự lãnh đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, mà trực tiếp là Thường trực Tỉnh ủy; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các quy định của Đảng, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ; xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan trong đào tạo lý luận chính trị. 

2. Bám sát chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng về công tác đào tạo lý luận chính trị; công tác chọn, cử cán bộ, tổ chức đào tạo đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, theo phân cấp và phù hợp với chức vụ, chức danh cán bộ. 

3. Học tập lý luận chính trị là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. 

4. Cử cán bộ đi đào tạo đảm bảo tỷ lệ trong toàn tỉnh, cụ thể: Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại Trường Chính trị tỉnh so với hệ không tập trung ít nhất 1/3 (01 lớp tập trung/03 lớp không tập trung); cao cấp lý luận chính trị đúng tỷ lệ 1:1,2 (cử 01 cán bộ đào tạo hệ tập trung sẽ được cử 1,2 cán bộ đào tạo hệ không tập trung).

Thứ tư, về đối tượng và tiêu chuẩn đào tạo sơ cấp, trung cấp, cao cấp lý luận chính trị

1. Đào tạo sơ cấp lý luận chính trị 

* Đối tượng

a) Đảng viên; đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở. 

b) Công chức cấp xã (trừ trưởng công an và chỉ huy trưởng quân sự cấp xã). 

c) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và một số đối tượng khác có nguyện vọng phù hợp với yêu cầu chung. 

* Tiêu chuẩn Đào tạo sơ cấp lý luận chính trị: Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

2. Đào tạo trung cấp lý luận chính trị 

* Đối tượng 

2.1. Cán bộ, công chức, viên chức

a) Cấp ủy viên cấp ủy cấp xã; chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp xã; cấp trưởng, phó Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã. 

b) Phó trưởng phòng và tương đương ở cấp huyện, cấp tỉnh (kể cả phó trưởng phòng các cơ quan, đơn vị thuộc ngành dọc Trung ương quản lý có tổ chức đảng đang sinh hoạt trong Đảng bộ tỉnh; trường hợp khác do Thường trực Tỉnh ủy quyết định). 

c) Quy hoạch các chức vụ quy định tại Điểm a, b. 

2.2. Cán bộ quân đội: Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã, chỉ huy cấp tiểu đoàn; phó chỉ huy trưởng, phó tham mưu trưởng, chính trị viên, phó ban chỉ huy quân sự cấp huyện; phó tham mưu trưởng, phó chủ nhiệm chính trị trung đoàn; lãnh đạo phòng (ban) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Cán bộ quy hoạch những chức vụ trên.

2.3. Cán bộ công an: Đội trưởng, trưởng công an cấp xã, tiểu đoàn trưởng, phó đội trưởng, phó trưởng công an cấp xã, phó tiểu đoàn trưởng và tương đương; phó trưởng phòng, phó trưởng công an cấp huyện, phó trung đoàn trưởng và tương đương. Cán bộ quy hoạch những chức vụ trên. 

2.4. Cán bộ có đủ 6 năm giữ ngạch, bậc chuyên viên và tương đương; chức danh, vị trí việc làm theo quy định phải có trình độ trung cấp lý luận chính trị và trong dự nguồn ngạch trung cấp (tương đương). 

2.5. Giảng viên dạy lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh. 

* Tiêu chuẩn 

- Đảng viên dự bị hoặc chính thức.

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên. Riêng cán bộ là người dân tộc thiểu số hoặc công tác tại các xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. 

- Cán bộ học hệ không tập trung: Nữ từ 33 tuổi, nam từ 35 tuổi trở lên. 

3. Đào tạo cao cấp lý luận chính trị 

* Đối tượng 

3.1. Cán bộ, công chức, viên chức

a) Trưởng phòng và tương đương cấp huyện, cấp tỉnh (kể cả trưởng phòng các cơ quan, đơn vị thuộc ngành dọc Trung ương quản lý có tổ chức đảng đang sinh hoạt trong Đảng bộ tỉnh; trường hợp khác do Thường trực Tỉnh ủy quyết định). 

b) Cấp ủy viên cấp ủy, ủy viên ủy ban kiểm tra cấp huyện trở lên; cấp ủy viên cấp ủy tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và tương đương. 

c) Phó trưởng phòng quy hoạch trưởng phòng cấp huyện, cấp tỉnh (kể cả phó trưởng phòng quy hoạch trưởng phòng các cơ quan, đơn vị thuộc ngành dọc Trung ương quản có tổ chức đảng đang sinh hoạt trong Đảng bộ tỉnh; trường hợp khác do Thường trực Tỉnh ủy quyết định). Quy hoạch các chức vụ quy định tại Điểm b. 

3.2. Cán bộ quân đội: Chỉ huy trưởng, chính trị viên ban chỉ huy quân sự cấp huyện; trung đoàn trưởng, chính ủy trung đoàn và tương đương; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và tương đương. Cán bộ quy hoạch những chức vụ trên. 

3.3. Cán bộ công an: Trưởng phòng, trưởng công an cấp huyện, trung đoàn trưởng và tương đương trở lên. Cán bộ quy hoạch những chức vụ trên. 

3.4. Cán bộ có đủ 4 năm giữ ngạch, bậc chuyên viên chính và tương 5 đương; chức danh, vị trí việc làm theo quy định phải có trình độ cao cấp lý luận chính trị và trong dự nguồn ngạch cao cấp (tương đương). 

3.5. Giảng viên có đủ 5 năm trực tiếp giảng dạy lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh. 

* Tiêu chuẩn 

- Đảng viên chính thức. 

- Tốt nghiệp đại học trở lên. 

- Cán bộ học hệ không tập trung: Nữ từ 38 tuổi, nam từ 40 tuổi trở lên.

Ngoài ra, quy định còn nêu rõ về việc phân cấp và quy trình cử cán bộ đi đào tạo lý luận chính trị các cấp. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2022

Tin liên quan