Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 tại Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam đã đạt được những kết quả tích cực:

Đảng ủy Sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt, phổ biến Nghị quyết 19-NQ/TW, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động; xác định nhiệm vụ đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng, thường xuyên và lâu dài của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở và toàn thể cơ quan.

Nhằm cụ thể hóa các nội dung theo Nghị quyết 19-NQ/TW, Sở Tư pháp đã ban hành các văn bản liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực như sau:

- Về Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam, có chức năng cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật. Theo Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 08/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc ngành Tư pháp xác định: Dịch vụ hỗ trợ thông tin, thực hiện trợ giúp pháp lý theo Luật trợ giúp pháp lý là dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước là đơn vị sự nghiệp công lập không có thu, kinh phí hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ do ngân sách Nhà nước bảo đảm.

+ Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2831/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 về giải thể chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 06 đặt tại thành phố Hội An, lý do tại địa bàn đã có tổ chức hành nghề luật sư và tổ chức tư vấn pháp luật.

+ Sở Tư pháp đã xây dựng Đề án số 142/ĐA-STP ngày 14/10/2020 về tổ chức lại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước (đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3401/QĐ-UBND ngày 02/12/2020) nhằm hoàn thiện về cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm và các chi nhánh Trợ giúp pháp lý ở các địa phương theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, từ 02 phòng chuyên môn, giảm còn 01 phòng chuyên môn; giảm 06 biên chế; đảm bảo các chi nhánh Trợ giúp pháp lý có đủ biên chế và Phó Trưởng chi nhánh là Trợ giúp viên pháp lý theo đúng tinh thần của quan điểm chỉ đạo và mục tiêu Nghị quyết 19-NQ/TW.

+ Giám đốc Sở ký ban hành Quyết định số 62/QĐ-STP ngày 10/5/2021 về việc tổ chức lại phòng Nghiệp vụ I và phòng nghiệp vụ II thành phòng Nghiệp vụ. Theo đó, Trung tâm đã giảm từ 03 Phòng còn 02 và giảm số lượng Trưởng phòng từ 03 thành 02.

+ Ngày 11/8/2022, Giám đốc Sở ký ban hành Đề án số 03/ĐA-STP về vị trí việc làm, số lượng làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Trợ giúp pháp lý. Đề án vị trí việc làm đã xác định rõ vị trí, lộ trình số lượng, cơ cấu biên chế giai đoạn 2022 - 2026 nhằm kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm.

- Về Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam, có chức năng tổ chức đấu giá các loại tài sản được quy định tại Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản; tiếp nhận các tài sản là động sản, bất động sản, tài sản khác để đấu giá theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu tài sản hoặc do pháp luật quy định. 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên; thực hiện “dịch vụ đấu giá tài sản” - thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản của ngành Tư pháp được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 08/12/2021.

+ Ngày 11/3/2022, Giám đốc Sở đã phê duyệt Đề án số 01/ĐA-STP về tổ chức lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo hướng tinh gọn cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm; đơn vị giữ vai trò nòng cốt trong việc dẫn dắt, định hướng cho hoạt động đấu giá tài sản, đáp ứng nhu cầu bán đấu giá tài sản của các tổ chức, đơn vị có tài sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Trung tâm đã giảm 02 tổ chức cấu thành là Phòng Nghiệp vụ và Phòng Hành chính – Tổng hợp.

+ Giám đốc Sở ký ban hành Đề án số 04/ĐA-STP ngày 11/8/2022 về vị trí việc làm, số lượng làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Đề án vị trí việc làm đã xác định rõ vị trí, lộ trình số lượng, cơ cấu biên chế giai đoạn 2022 – 2026; từ năm 2023, tổng số biên chế viên chế theo vị trí việc làm của đơn vị là 08, trong đó có 07 biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và 01 biên chế hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị.

- Về Phòng Công chứng số 1 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam, có chức năng thực hiện chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính xác thực, hợp pháp không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng. 

Phòng Công chứng số 1 là đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ hoàn toàn về tài chính; thực hiện “dịch vụ công chứng” - thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản của ngành Tư pháp được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 08/12/2021.

+ Giám đốc Sở ký ban hành Quyết định số 51/QĐ-STP ngày 08/4/2019 về phê duyệt Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức Phòng Công chứng số 1. 

Kết quả rà soát, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2015-2021 tại Sở Tư pháp:

- Về giảm số lượng đơn vị, đầu mối bên trong đơn vị sự nghiệp công lập 

+ Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước: Giải thể chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 06 đặt tại thành phố Hội An (giảm 01 chi nhánh Trợ giúp pháp lý); tổ chức lại phòng Nghiệp vụ I và phòng Nghiệp vụ II thành phòng Nghiệp vụ. Theo đó, Trung tâm đã giảm từ 03 phòng còn 02 phòng và giảm số lượng Trưởng phòng từ 03 thành 02.

+ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: Trung tâm sắp xếp, kiện toàn và giảm 02 tổ chức cấu thành bên trong là phòng Nghiệp vụ và phòng Hành chính – Tổng hợp. 

+ Phòng Công chứng số 1: Số lượng người làm việc của Phòng từ năm 2018 và ổn định đến năm 2022 là 06. Số nhân sự hiện có là 06, trong đó biên chế viên chức: 01; hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn nghiệp vụ và thực hiện công việc văn thư; lưu trữ; thủ quỹ: 05. 

- Về tăng mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập:

 Năm 2022, Sở Tư pháp có: 01 đơn vị do NSNN bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên; 01 đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; 01 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên.

- Về giảm số lượng người làm việc (biên chế viên chức)

Số lượng người làm việc (biên chế viên chức) được giao trong đơn vị sự nghiệp công lập:

+ Năm 2015: 48 người hưởng lương từ NSNN;

+ Năm 2017: 48 người hưởng lương từ NSNN;

+ Năm 2021: 38 người hưởng lương từ NSNN; 6 người hưởng lương từ NTSN;

+ Năm 2022: 38 người hưởng lương từ NSNN; 6 người hưởng lương từ NTSN.

+ Đề án về vị trí việc làm, số lượng làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, xác định từ năm 2023, tổng số biên chế viên chế theo vị trí việc làm của đơn vị là 08, trong đó có 07 biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và 01 biên chế hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị.

Sở Tư pháp với quyết tâm cao, tích cực, chủ động, thực hiện có lộ trình phù hợp, bước đầu đã thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; đạt được một số kết quả nhất định, đảm bảo tiến độ đề ra đúng theo nội dung Nghị quyết 19-NQ/TW, Kế hoạch số 139-KH/TU ngày 28/02/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam triển khai thực hiện Nghị quyết. Tổ chức bộ máy các đơn vị được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả hoạt động của các đơn vị được nâng lên, từng bước thực hiện tự chủ về tài chính, phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan.

Tin liên quan