Huyện Đông Giang kiểm tra công tác Tư pháp năm 2022

Thực hiện Kế hoạch trọng tâm công tác Tư pháp năm 2022, được ban hành kèm theo Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 11/02/2022 của UBND huyện về ban hành các kế hoạch công tác tư pháp năm 2022. Kế hoạch số 04/KH-TP, ngày 04/4/2022 của Phòng Tư pháp về Kiểm tra công tác Tư pháp năm 2022 tại 03 xã trên địa bàn huyện.

Vào các ngày 05/8 và 18/8/2022, Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Thành Thiện – Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện làm Trưởng đoàn - Chủ trì. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác Tư pháp tại 02 xã: Kà Dăng, Arooi (01 xã nằm trong kế hoạch, Sở đã kiểm tra). Nội dung kiểm tra là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác chuyên môn và hồ sơ lưu trữ từ ngày 01/01/2021 đến 30/6/2022, trên tất cả các lĩnh vực liên quan đến công tác tư pháp.

Qua báo cáo và kết quả kiểm tra hồ sơ thực tế, cho thấy các địa phương đã cố gắng, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, khắc phục những khó khăn do đặc thù của miền núi về thực hiện các nhiệm vụ tư pháp, cũng như giải quyết tốt yêu cầu của công dân. Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn, nhắc nhở công chức Tư pháp – Hộ tịch những mặt hạn chế, tồn tại của các nhiệm vụ chuyên môn, tiến hành lập biên bản kiểm tra và ban hành thông báo kết luận gửi cho UBND, CC TP-HT các địa phương để khắc phục. Đồng thời, yêu cầu các địa phương được kiểm tra khẩn trương khắc phục các sai sót và báo cáo kết quả khắc phục gửi về Đoàn kiểm tra qua Phòng Tư pháp huyện./. 

Tin liên quan