UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 03/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2022/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Theo đó, Quy chế này Quy chế này quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

1. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp, Công an tỉnh (gọi tắt là các Sở, ngành), Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp.

2. Nguyên tắc phối hợp: Quy định rõ nội dung phối hợp, trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, đơn vị chủ trì và cơ quan, đơn vị phối hợp trong hoạt động quản lý, thực hiện giám định tư pháp; phát huy tính chủ động, tích cực, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện hoạt động quản lý nhà nước về giám định tư pháp; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

3. Phương thức phối hợp: Trao đổi thông tin trực tiếp, trao đổi thông tin bằng văn bản; tổ chức họp liên ngành hoặc bằng các hình thức khác phù hợp theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp.

4. Các nội dung phối hợp:

- Về củng cố, kiện toàn đội ngũ người giám định tư pháp; bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp; lựa chọn, lập danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc.

- Về cấp mới, cấp lại Thẻ và thu hồi Thẻ giám định viên tư pháp.

- Về thành lập và đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp.

- Về hoạt động giám định tư pháp.

- Về bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho giám định viên tư pháp.

- Về công tác kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo về giám định tư pháp.

- Về thực hiện báo cáo, sơ kết, tổng kết.

Tại Quyết định này, UBND tỉnh quy định trách nhiệm cụ thể của các Sở, ngành trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trong các nội dung phối hợp, xây dựng dự toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động quản lý nhà nước về giám định tư pháp thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, ưu tiên bố trí kinh phí cho trang thiết bị, phương tiện, điều kiện vật chất cần thiết khác cho cá nhân, tổ chức giám định tư pháp; trách nhiệm của Sở Y tế, Công an tỉnh về xây dựng dự toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động giám định tư pháp củaTrung tâm Pháp y tỉnh, Phòng Kỹ thuật hình sự theo quy định; trách nhiệm của Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan ban hành văn bản hướng dẫn chế độ, chính sách hỗ trợ cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị tham gia hoạt động giám định tư pháp; tham mưu UBND tỉnh đảm bảo kinh phí cho hoạt động quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh theo quy định; trách nhiệm của Sở Tư pháp về xây dựng dự toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động quản lý nhà nước về giám định tư pháp theo thẩm quyền (bao gồm kinh phí hoạt động để thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”); tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, UBND tỉnh đề nghị TAND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ngành có liên quan đánh giá, dự báo nhu cầu giám định tư pháp phục vụ hoạt động tố tụng trong từng giai đoạn; đề xuất, kiến nghị việc phát triển mạng lưới tổ chức giám định tư pháp và đội ngũ người giám định tư pháp phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo TAND, Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các Sở, ngành, tổ chức giám định tư pháp và đội ngũ người giám định tư pháp thực hiện trưng cầu giám định theo quy định. Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc định kỳ thực hiện chế độ báo cáo thống kê về việc trưng cầu giám định và sử dụng kết luận giám định tư pháp trong ngành mình. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Tin liên quan