Tài liệu triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp 06 tháng cuối năm 2022

Ngày 19/7/2022, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2022. Trên cơ sở ý kiến thảo luận tại Hội nghị, ngày 29/7/2022, Bộ Tư pháp đã ban hành Báo cáo số 186/BC-BTP về công tác tư pháp 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác 06 tháng cuối năm 2022; Bộ tài liệu trả lời kiến nghị của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với công tác chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp 06 tháng đầu năm 2022.

Tin liên quan