Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản mới của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 107-KH/TU ngày 07/01/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam và Kế hoạch số 19-KH/ĐUK ngày 07/02/2022 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" (gọi tắt là Kết luận số 21-KL/TW), sáng ngày 01/6/2022, Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức học tập, quán triệt đến toàn thể đảng viên và quần chúng nội dung của Kết luận số 21-KL/TW và các văn bản về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và công tác cán bộ của Trung ương, Tỉnh ủy Quảng Nam.

Đồng chí Đặng Văn Đào – Bí thư Đảng ủy Sở - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì và trực tiếp báo cáo tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Bùi Xuân Hiếu – Phó Bí thư Đảng ủy Sở - Phó Giám đốc Sở Tư pháp cùng toàn thể Đảng viên và quần chúng của Đảng bộ Sở.

Trong thời lượng chương trình 01 buổi sáng, Đặng Văn Đào – Bí thư Đảng ủy Sở đã chuyển tải những nội dung quan trọng, cơ bản nhất của các văn bản về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và công tác cán bộ của Trung ương, Tỉnh ủy nhưKết luận số 21-KL/TW; Nghi quyết số 20-NQ/TU ngày 20/12/2021 của Tỉnh ủy khóa XXII về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ, và kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quy định số 450-QĐ/TU ngày 21/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; Quy định số 455-QĐ/TU ngày 22/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 41-QD/TW ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về miễn nhiệm, từ chối đối với cán bộ.

Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở đề nghị trong các buổi sinh hoạt Chi bộ, các đồng chí Bí thư Chi bộ tiếp tục quán triệt đến các Đảng viên trong Chi bộ để nắm vững và triển khai thực hiện tốt nội dung các văn bản nói trên./.

Tin liên quan