Phòng Tư pháp Tiên Phước kiểm tra chuyên đề công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và công tác chứng thực tại cơ sở

Thực hiện Chương trình công tác Tư pháp năm 2022, trong 4 ngày 17, 18, 26 và 27/5/2022, Phòng Tư pháp tiến hành kiểm tra chuyên đề công tác đăng lý, quản lý hộ tịch và công tác chứng thực tại UBND các xã: Tiên Hà, Tiên Cẩm, Tiên Lộc và Tiên Mỹ.

Phòng Tư pháp đã tiến hành kiểm tra hồ sơ nghiệp vụ từ tháng 11/2021 đến hết ngày 20/5/2022, đồng thời kiểm tra, nắm thông tin về công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về hộ tịch, chứng thực của UBND các đơn vị được kiểm tra đến với cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn. Qua kiểm tra cho thấy, công tác đăng ký quản lý hộ tịch, chứng thực đã được các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện. Việc giải quyết các việc về hộ tịch, chứng thực cơ bản được các đơn vị thực hiện nghiêm túc đảm bảo đúng thời gian quy định, đáp ứng kịp thời yêu cầu của công dân. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác hộ tịch, chứng thực của các đơn vị được kiểm tra vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: một số hồ sơ đăng ký lại khai sinh, hồ sơ đăng ký khai tử thiếu các giấy tờ theo quy định quy định của pháp luật về hộ tịch; việc ghi chép sổ hộ tịch chưa đúng theo hướng dẫn của Thông tư số 04/2020/TT-BTP; một số hồ sơ chứng thực hợp đồng, giao dịch chưa thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và Thông tư số 01/2020/TT-BTP.

Thông qua đợt kiểm tra này, Phòng Tư pháp đã trao đổi, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại địa phương liên quan đến công tác hộ tịch, chứng thực; đồng thời trao đổi, nắm bắt thông tin về việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, về thực hiện liên thông 03 TTHC về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú tại các đơn vị được kiểm tra.

Kết quả kiểm tra tại các đơn vị cho thấy công tác hộ tịch, chứng thực tại địa phương được chính quyền quan tâm thực hiện, có sự đầu tư về cơ sở vật chất, nhân sự. Công chức Tư pháp Hộ tịch của các đơn vị được kiểm tra có trình độ chuyên môn luật, được tập huấn về nghiệp vụ chuyên môn nên ít sai sót khi giải quyết các việc hộ tịch, chứng thực thuộc thẩm quyền.  

Tin liên quan