Sở Tư pháp Quảng Nam ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận tại cơ quan

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 12/5/2022 của UBND tỉnh về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh”, Sở Tư pháp Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch số 24/KH-STP ngày 18/5/2022 về triển khai thực hiện công tác dân vận tại cơ quan nhằm mục đích tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong cơ quan nhà nước; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, gần dân, bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Những nội dung chính triển khai thực hiện

- Tăng cường chỉ đạo tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh để nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức về vị trí, vai trò của công tác dân vận. Quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị các cấp, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên về công tác dân vận và đẩy mạnh các phong trào thi đua do UBND tỉnh, Bộ Tư pháp phát động: phong trào thi đua “Dân vận khéo”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc triển khai chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp theo Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính nhà nước, chuyển đổi số của cơ quan; công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời và đúng quy định của pháp luật; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, phản ánh của tổ chức, cá nhân.

- Xây dựng cơ quan Sở Tư pháp thân thiện, “của dân, do dân, vì dân”, vì Nhân dân phục vụ”. Toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, có ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân. 

- Tăng cường phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh; giải quyết dứt điểm các kiến nghị, đề xuất sau giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh nhất là những chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan theo đúng quy định.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo”, “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn cơ quan.

Tin liên quan