UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh; ngày 06/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2815/UBND-NCKS v/v tiếp tục nầng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản, nhất là đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo, quán triệt các đơn vị trực thuộc tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình khi tổ chức bán đấu giá tài sản; thông báo công khai thông tin liên quan đến việc lựa chọn tổ chức đấu giá trên Trang thông tin điện tử của đơn vị và Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản; thực hiện đánh giá, chấm điểm để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo đúng quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp; không được đặt thêm yêu cầu, điều kiện ngoài quy định của pháp luật đối với người tham gia đấu giá nhằm mục đích hạn chế việc đăng ký tham gia đấu giá; tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5112/UBND-NC ngày 09/8/2021.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn việc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh, đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

3. Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh; phối hợp cung cấp thông tin cho các đơn vị, địa phương về các tổ chức đấu giá tài sản khi có yêu cầu lựa chọn tổ chức đấu giá; thực hiện thanh tra, kiểm tra tổ chức, hoạt động đấu giá tài sản để kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm, tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo thẩm quyền./.

Tin liên quan