Danh mục văn bản liên quan đến tình hình theo dõi thi hành pháp luật năm 2022

Danh mục văn bản liên quan đến tình hình theo dõi thi hành pháp luật năm 2022

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ TRONG BỐI CẢNH COVID-19 

TT

Tên loại

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành 

Cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản

Trích yếu

Ghi chú

01

Nghị Quyết

Số: 2021/UBTVQH15

Ngày  

24/9/2021

Ủy ban thường vụ Quốc hội 

Ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp

 

02

Quyết định

Số: 15/2020/QĐ-TTg 

Ngày

24/4/2020

Thủ tướng Chính phủ

Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

 

03

Quyết định 

Số: 32/2020/QĐ-TTg

Ngày

19/10/2020

Thủ tướng Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định Số 15/2020/QĐ-TTg ngày

24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19   

 

04

Quyết định

Số: 23/2021/QĐ-TTg

Ngày

07/7/2021

Thủ tướng Chính phủ

Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19

 

05

Quyết định

Số: 33/2021/QĐ-TTg

Ngày

06/11/2021

Thủ tướng Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày

07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19

 

06

Quyết định

Số: 28/2021/QĐ-TTg

Ngày

01/10/2021

Thủ tướng Chính phủ

Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp

 

7

Nghị quyết

Số: 42/NQ-CP

Ngày

09/4/2020

Chính phủ

Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

 

8

Nghị quyết

Số: 154/NQ-CP

Ngày

19/10/2020

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày

09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

 

9

Nghị quyết

Số: 68/NQ-CP

Ngày

01/7/2020

Chính phủ

Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

 

10

Nghị quyết

Số: 126/NQ-CP

Ngày

08/10/2020

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày

01/7/2020 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

 

11

Nghị quyết

Số: 105/NQ-CP

Ngày

09/9/2020

Chính phủ

Về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 

 

12

Nghị quyết

Số: 268/NQ-UBTVQH

Ngày

06/8/2021  

Ủy ban thường vụ Quốc hội

Về việc cho phép Chính phủ ban hành Nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của Luật để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19

 

13

Nghị quyết

Số: 116/NQ-CP 

Ngày

24/9/2021

Chính phủ

Về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp

 

14

Nghị quyết

Số: 45/NQ-HĐND

Ngày 22/7/2021

HĐND tỉnh Quảng Nam

Về hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan cho các đối tượng cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh 

 

15

Quyết định 

Số: 128/Q-UBND

Ngày 13/01/2021

UBND tỉnh Quảng Nam

Ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp bị tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 phù hợp với trạng thái bình thường

 

16

Quyết định

Số: 2056/Q-UBND

Ngày 24/7/2021

UBND tỉnh Quảng Nam

Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam về hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan cho các đối tượng cách lý tập trung trên địa bàn tỉnh

 

17

Quyết định

Số: 1956/QĐ-UBND

Ngày 14/7/2021

UBND tỉnh Quảng Nam

Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Số 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định Số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dich Covid - 19 

 

18

Quyết định 

Số: 1214/QĐ-UBND

Ngày 24/4/2020

UBND tỉnh Quảng Nam

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN 

VỀ TỰ CHỦ ĐẠI HỌC

 

TT

Tên loại

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành 

Cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản

Trích yếu

Ghi chú

01

Luật  

Số: 08/2012/QH13

Ngày  

18/6/2012

Quốc hội

Giáo dục đại học

 

02

Luật

Luật Số: 34/2018/QH14

Ngày  

19/11/2018

Quốc hội

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

Nghị định

 

 

 

 

Số: 99/2019/NĐ-CP

Ngày  

19/11/2018

Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN 

VỀ LẬP, QUẢN LÝ HÀNH LANG BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC

TT

Tên loại

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành 

Cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản

Trích yếu

Ghi chú

01

Luật

Số: 17/2012/QH13

Ngày 21/6/212

Quốc hội

Tài nguyên nước

 

02

Nghị định 

Số: 43/2015/NĐ-CP

Ngày 06/5/2015

Chính phủ

Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước

 

03

Quyết định

Số: 1757/QĐ-BTNMT

Ngày 11/8/2020

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Về việc ban hành danh mục nguồn nước liên tỉnh và danh mục nguồn nước liên quốc gia (nguồn nước mặt)

 

 

Tin liên quan