Sở Tư pháp triển khai thực hiện các quy định của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022

Ngày 04/01/2022, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến, có hiệu lực kể từ ngày 18/02/2022. Để áp dụng thống nhất các quy định của Thông tư số 01/2022/TT-BTP, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 361/STP-HCTP ngày 07/3/2022, triển khai đến các Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã nghiên cứu, thực hiện với một số nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, cơ quan đăng ký hộ tịch, công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin hộ tịch đã được đăng ký từ ngày 01/8/2019 vào Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch Bộ Tư pháp (Phần mềm) theo đúng hướng dẫn; rà soát, kiểm tra, xử lý bảo đảm thông tin trong Phần mềm chính xác, thống nhất với thông tin trong sổ đăng ký hộ tịch. Kể từ thời điểm lưu chính thức, việc điều chỉnh, sửa chữa, huỷ bỏ mọi thông tin, dữ liệu hộ tịch điện tử trên Phần mềm phải được thực hiện theo quy định tại Điều 4 và Điều 12 của Thông tư số 01/2022/TT-BTP.

Thứ hai, tại Khoản 1 Điều 5 của Thông tư số 01/2022 quy định: "việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến phụ thuộc vào mức độ triển khai dịch vụ công trực tuyến tại địa phương"; hiện nay, Sở Tư pháp đã đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp các dịch vụ công trực tuyến của ngành Tư pháp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia, thời gian hoàn thành trước quý I/2022. Trong thời gian chờ đủ điều kiện để triển khai đăng ký hộ tịch trực tuyến thì việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch được thực hiện theo quy định pháp luật hộ tịch hiện hành.

Thứ ba, việc đăng ký hộ tịch trực tiếp (tại cơ quan đăng ký hộ tịch) hay đăng ký trực tuyến là quyền lựa chọn của người dân. Do đó, cơ quan đăng ký hộ tịch phải bảo đảm trong mọi trường hợp, nếu hồ sơ đăng ký hộ tịch của người dân đầy đủ, đúng quy định pháp luật thì phải được tiếp nhận, giải quyết. 

Thứ tư, mặc dù Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/02/2022, nhưng hiện tại tỉnh Quảng Nam vẫn chưa thực hiện số hóa Sổ hộ tịch, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử chưa vận hành thống nhất, chưa kết nối, khai thác được dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác, người yêu cầu chưa cung cấp được bản sao điện tử, bản điện tử giấy tờ hộ tịch nên theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 của Thông tư, cơ quan đăng ký hộ tịch tiếp nhận, giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến theo quy định tại Khoản 5 Điều 12 Nghị định số 87/2020/NĐ-CP, cấp giấy tờ hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh, bản sao trích lục hộ tịch theo biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp, thực hiện ký số theo quy định của Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước, trả kết quả đăng ký hộ tịch là bản có chữ ký số nếu người yêu cầu muốn nhận kết quả là bản điện tử giấy tờ hộ tịch.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp cũng nêu rõ, trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của Thông tư số 01/2022, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có văn bản báo cáo về Sở Tư pháp để được hướng dẫn thực hiện kịp thời./.

Tin liên quan