Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Sở

1.Đồng chí Đặng Văn Đào - Giám đốc Sở

- Quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác Tư pháp trên địa bàn tỉnh. 

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị: Văn phòng, Phòng Hành chính Tư pháp và Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Nam.

- Làm Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng nâng lương trước thời hạn, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Sở và Trưởng Ban điều hành Cổng Thông tin điện tử Sở Tư pháp.

- Tham gia làm thành viên Ban Chỉ đạo và Hội đồng của tỉnh: Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 – 2024 trên địa bàn tỉnh; Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; Hội đồng liên ngành trợ giúp pháp lý;  Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh; Ban Chỉ đạo Thi hành án Dân sự tỉnh; Ban An toàn giao thông tỉnh; Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Ban Chỉ đạo người khuyết tật tỉnh; Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh; Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh. 

- Phụ trách, chỉ đạo công tác tư pháp đối với các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Núi Thành, Quế Sơn, Thăng Bình, Phước Sơn và Tây Giang.

- Là chủ tài khoản thứ nhất của Sở Tư pháp.

2. Đồng chí Bùi Xuân Hiếu – Phó Giám đốc Sở

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách, điều hành hoạt động cơ quan Sở Tư pháp khi Giám đốc Sở đi vắng hoặc ủy quyền. 

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị: Phòng Bổ trợ tư pháp, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Phòng Công chứng số 1. 

- Làm chủ tịch Hội đồng xét duyệt sáng kiến Sở, Hội đồng thanh lý tài sản Sở.

- Tham gia làm thành viên Ban Chỉ đạo và Hội đồng của tỉnh: Ban Chỉ đạo công tác xuất khẩu lao động; Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em; Ban chỉ đạo công tác gia đình; Ban Vì người Việt Nam ở nước ngoài.

- Là chủ tài khoản thứ hai của Sở Tư pháp.

- Phụ trách, chỉ đạo công tác tư pháp đối với các huyện, thị xã, thành phố: Đại Lộc, Hội An, Tiên Phước, Nam Trà My, Bắc Trà My, Nông Sơn.

Ngoài nhiệm vụ trên đây, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện công tác trong từng giai đoạn, từng trường hợp cụ thể, Giám đốc Sở sẽ phân công Phó Giám đốc Sở một số nhiệm vụ, công việc mới được bổ sung hoặc phát sinh đột xuất.

3. Đồng chí Trương Bốn – Phó Giám đốc Sở

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách, điều hành hoạt động cơ quan Sở Tư pháp khi Giám đốc Sở đi vắng hoặc ủy quyền. 

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị: Thanh tra Sở và Phòng Văn bản và Tuyên truyền.

- Làm Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ; Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng cơ quan văn hóa.

 - Tham gia làm thành viên Ban Chỉ đạo và Hội đồng của tỉnh: Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh; giúp Giám đốc Sở tham gia Tổ công tác triển khai thực hiện đánh giá, xây dựng báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh; Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh.

- Phụ trách, chỉ đạo công tác tư pháp đối với các huyện, thị xã, thành phố: Phú Ninh, Duy Xuyên, Điện Bàn, Nam Giang, Đông Giang, Hiệp Đức.

Ngoài nhiệm vụ trên đây, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện công tác trong từng giai đoạn, từng trường hợp cụ thể, Giám đốc Sở sẽ phân công Phó Giám đốc Sở một số nhiệm vụ, công việc mới được bổ sung hoặc phát sinh đột xuất.

Tin liên quan