VĂN PHÒNG SỞ

Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong công tác quản lý tổ chức bộ máy; biên chế công chức, viên chức; cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; quản lý tài chính, tài sản; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp; công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo; công tác thi đua, khen thưởng; công tác văn thư lưu trữ và quản trị văn phòng.

a) Chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong công tác quản lý tổ chức bộ máy; biên chế công chức, viên chức; cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; quản lý tài chính, tài sản; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp; công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo; công tác thi đua, khen thưởng; công tác văn thư lưu trữ và quản trị văn phòng.

b) Nhiệm vụ

- Công tác tổng hợp, thông tin: Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp:

+ Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, 9 tháng, 6 tháng, quý và hàng tháng của Sở; chuẩn bị nội dung các cuộc họp giao ban, họp CCVC cơ quan Sở theo định kỳ, các cuộc họp, toạ đàm, hội thảo, hội nghị cơ quan, ngành theo kế hoạch; đôn đốc việc thực hiện chương trình công tác của Sở; thực hiện nhiệm vụ thư ký, tổng hợp biên bản và ra thông báo kết luận cuộc họp, hội nghị do Lãnh đạo Sở chủ trì.

+ Theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở; thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất, các loại báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh và các cơ quan cấp trên có thẩm quyền; phối hợp với Hội đồng thi đua khen thưởng Sở, ngành hướng dẫn và tổng hợp kết quả công tác thi đua khen thưởng của cơ quan và của Ngành tư pháp tỉnh. 

+ Tổ chức xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ và bảo mật thông tin, cung cấp thông tin phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo của lãnh đạo Sở và nhu cầu chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, viên chức.

- Công tác cải cách hành chính, tài chính, quản trị:

Giúp Lãnh đạo Sở xây dựng chương trình cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp và tổ chức thực hiện; thực hiện tiếp nhận và phối hợp với các phòng chuyên môn giải quyết các thủ tục hành hành chính của công dân và tổ chức theo quy định của pháp luật, bảo đảm yêu cầu cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

+ Quản lý phát hành văn bản đi, đến, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, quản lý các con dấu của cơ quan theo quy định; in ấn, sao lục tài liệu theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở.

+ Giám sát, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn CCVC, công dân, tổ chức thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan; giúp Lãnh đạo Sở thực hiện công tác đối nội, đối ngoại.

+ Thực hiện quản lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh; tổ chức thực hiện Quy chế về chi tiêu nội bộ; thực hiện công tác hành chính quản trị, lái xe, phục vụ; cấp phát biểu mẫu hộ tịch cho các địa phương trong toàn tỉnh.

+ Phối hợp với các Phòng, đơn vị thuộc Sở trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Ngành.

+ Triển khai thực hiện kế hoạch về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan.

+ Bố trí sắp xếp nơi làm việc, trang thiết bị, phương tiện làm việc; phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự cơ quan thực hiện công tác bảo vệ, phòng chống chữa cháy, thiên tai bão lụt...

+ Phối hợp với Công đoàn trong cơ quan, chăm lo đời sống công chức, viên chức và người lao động. Giúp Lãnh đạo Sở thực hiện tốt các hoạt động kết nghĩa, nhân đạo, từ thiện...

- Ứng dụng công nghệ thông tin:

+ Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở. 

+ Thực hiện việc quản trị mạng, duy trì hoạt động và phát triển trang Thông tin điện tử của Sở.

+ Theo dõi, phát triển và duy trì phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (Qoffice)   

-  Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế:

+ Căn cứ Quyết định QPPL của UBND tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở, tham mưu Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Thanh tra, Văn phòng; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập: thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp theo quy định pháp luật.

+ Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ trong cơ quan và Quy chế văn hoá công sở.

- Công tác thống kê ngành Tư pháp:

+ Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT - BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về công tác thống kê của ngành Tư pháp.

+ Phối hợp với các Sở, ngành trong quá trình thu thập, xử lý các thông tin thống kê ngành Tư pháp.

+ Tăng cường các hoạt động hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác thống kê và tăng cường kỷ luật trong công tác thống kê theo phạm vi thẩm quyền được giao.

c) Biên chế: Công chức: 06, hợp đồng lao động: 03.

Tin liên quan