Trợ giúp pháp lý

Văn bản chuyên ngành về lĩnh vực Trợ giúp pháp lý 1

Văn bản chuyên ngành về lĩnh vực Trợ giúp pháp lý

1. Luật trợ giúp pháp lý năm 2006 (tải tại đây);
2. Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg ngày 13/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý (tải tại đây);
3. Quyết định số 08/2006/QĐ-BTP ngày 15/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch của ngành Tư pháp thực hiện Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg ngày 13/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý (tải tại đây);
4. Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý (tải tại đây);
5. Quyết định số 03/2007/QĐ-BTP ngày 01/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành một số biểu mẫu dùng trong hoạt động trợ giúp pháp lý (tải tại đây);
6. Quyết định số 02/2008/QĐ-BTP ngày 28/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước (tải tại đây);
7. Quyết định số 03/2008/QĐ-BTP ngày 28/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý (tải tại đây);
8. Quyết định số 259/QĐ-BTP ngày 07/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương và Tổ giúp việc cho Hội đồng (tải tại đây);
9. Quyết định số 05/2008/QĐ-BTP ngày 13/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước (tải tại đây);
10. Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BTP-TƯHCCBVN ngày 09/06/2008 hướng dẫn phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với hội cựu chiến binh (tải tại đây);
11. Quyết định số 792/QĐ-TTg ngày 23/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch mạng lưới Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm giai đoạn 2008-2010, định hướng đến 2015 (tải tại đây);
12. Quyết định số 84/2008/QĐ-TTg ngày 30/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam (tải tại đây);
13. Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý (tải tại đây);
14. Thông tư số 07/2008/TT-BTP ngày 21/10/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện chính sách TGPL trong Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2006-2010 và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 (tải tại đây);
15. Quyết định số 435/QĐ-TGPL ngày 06/11/2008 của Cục trưởng Cục trợ giúp pháp lý ban hành Quy chế cung cấp và cập nhật thông tin lên Trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam (tải tại đây);
16. Thông tư liên tịch số 08/2008/TTLT-BTP-BNV ngày 07/11/2008 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và biên chế của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước (tải tại đây);
17. Quyết định số 08/2008/QĐ-BTP ngày 08/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ trợ giúp pháp lý Việt Nam (tải tại đây);
18. Quyết định số 09/2008/QĐ-BTP ngày 08/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý (tải tại đây);
19. Quyết định số 10/2008/QĐ-BTP ngày 10/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý giai đoạn 2008-2010, định hướng đến năm 2015” (tải tại đây);
20. Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo (tải tại đây);
21. Thông tư số 02/2011/TT-BTP ngày 13/01/2011 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số nội dung thống kê trợ giúp pháp lý (tải tại đây);
22. Quyết định số 418/QĐ-BTP ngày 18/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 1408/CT-TTg ngày 01/09/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em (tải tại đây);
23. Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/08/2010 của Thủ tuớng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011-2020 (tải tại đây);
24. Thông tư số 06/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý (tải tại đây);
25. Thông tư số 15/2010/TT-BTP ngày 04/10/2010 của Bộ Tư pháp quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý (tải tại đây);
26. Quyết định số 62/QĐ-CTGPL ngày 11/11/2010 của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Trợ giúp pháp lý (tải tại đây);
27. Thông tư liên tịch số 10/2011/TTLT-BTP-TTCP ngày 06/6/2011 của Bộ Tư pháp - Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính (tải tại đây);
28. Thông tư số 07/2011/TT-BTP ngày 31/3/2011 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý (tải tại đây);
29. Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (tải tại đây);
30. Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp (tải tại đây);
31. Thông tư liên tịch số 23/2011/TTLT-BTP-BNV ngày 08/12/2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chuyển ngạch và xếp lương đối với viên chức trợ giúp pháp lý (tải tại đây);
32. Quyết định số 4413/QĐ-BTP ngày 08/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (tải tại đây);
33. Quyết định số 4414/QĐ-BTP ngày 08/12/2011 về việc ban hành Kế hoạch năm 2012 triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (tải tại đây);
34. Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BTP-UBDT ngày 17/01/2012 của Bộ Tư pháp, Ủy ban dân tộc về việc hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số (tải tại đây);
35. Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật (tải tại đây);
36. Thông tư số 07/2012/TT-BTP ngày 30/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (tải tại đây);
37. Thông tư số 174/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam (tải tại đây);
38. Thông tư liên tịch số 209/2012/TTLT-BTC-BTP Ngày 30/11/2012 hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của cơ quan, tổ chức trợ giúp pháp lý nhà nước (tải tại đây);
39. Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013-2020 (tải tại đây);
40. Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BTC-BTP ngày /2014 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013-2020 (tải tại đây);
41. Thông tư số 02/2013/TT-BTP ngày 05/01/2013 của Bộ Tư pháp ban hành bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ viêc trợ giúp pháp lý (tải tại đây);
42. Nghị định số 14/2013/NĐ-CP Ngày 05/02/2013 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý (tải tại đây);
43. Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TAND ngay 04/7/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (tải tại đây).

 

Tin liên quan