Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam

  SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH QUẢNG NAM Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Trung tâm) trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam, được thành lập theo Quyết định số 1461/1998/QĐ-UBNDngày 11/8/1998 của UBND tỉnh

  SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH QUẢNG NAM

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Trung tâm) trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam, được thành lập theo Quyết định số 1461/1998/QĐ-UBNDngày 11/8/1998 của UBND tỉnh.
Địa chỉ: Số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại: (05103).812099; 811880; 818557 - Fax: 0510.3813880
Email: ttdvbdgtsqn@gmail.com
Mã số thuế: 4000291941
Số tài khoản: 4200211000532 - Tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
Đại diện là ông: Trương Văn Vỵ  -  Chức vụ: Giám đốc
Trung tâm là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, có chức năng bán đấu giá các loại tài sản được quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp về quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Trung tâm có nhiệm vụ:
- Thực hiện việc bán đấu giá tài sản theo nguyên tắc và trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và chịu trách nhiệm về kết quả bán đấu giá tài sản bán đấu giá, gồm:
+ Tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án;
+ Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
+ Tài sản bảo đảm trong trường hợp pháp luật về giao dịch bảo đảm quy định phải xử lý bằng bán đấu giá;
+ Tài sản nhà nước được xử lý bằng bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được bán đấu giá theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
+ Các tài sản khác phải bán đấu giá theo quy định của pháp luật.
  Hiện nay tổng số cán bộ viên chức của Trung tâm là 12 người, gồm 01 Giám đốc, 01 Trưởng phòng Nghiệp vụ, 01 Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, các viên chức và nhân viên. Đội ngũ đấu giá viên tại Trung tâm có bề dày kinh nghiệm trong công tác bán đấu giá tài sản. Đội ngũ cán bộ viên chức của Trung tâm nhạy bén, năng động, tận tình trong công việc, được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng các kỹ năng giao tiếp, tác nghiệp luôn làm khách hàng hài lòng và tin tưởng

 

Tin liên quan