Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Sở

a) Sở Tư pháp có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

b) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở Tư pháp, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở, việc chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ đối với Phòng Tư pháp cấp huyện và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trên địa bàn và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khác được giao; tham gia ý kiến đối với Uỷ ban nhân dân cấp huyện về việc điều động, luân chuyển lãnh đạo các phòng tư pháp.

c) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

d) Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ và theo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Tư pháp quy định.

đ) Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức và biên chế

a) Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ gồm:

- Văn phòng.

- Thanh tra.

- Phòng Văn bản tuyên truyền

- Phòng Hành chính tư pháp.

- Phòng Bổ trợ tư pháp.

b) Các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở:

- Phòng Công chứng số 1

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

- Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.

c) Biên chế:

Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở được giao trên cơ sở đề án vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao. Giám đốc Sở Tư pháp quyết định phân bổ biên chế cho các phòng, đơn vị thuộc Sở trong tổng số biên chế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Tin liên quan