Bổ trợ Tư pháp

Bổ trợ Tư pháp

VĂN BẢN CHUYÊN MÔN VỀ CÔNG TÁC BỔ TRỢ TƯ PHÁP

I. LĨNH VỰC LUẬT SƯ:

1. Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 (xem tại đây)

2. Luật số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012 về sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật luật sư (xem tại đây);

3. Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư (tại tại đây);

4. Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư (xem tại đây);

5. Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư (xem tại đây)

6. Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư (xem tại đây);

7. Thông tư số 10/2021/TT-BTP ngày 10/12/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư (xem tại đây) ;

8. Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư (xem tại đây)

9. Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng chính phủ về Phê duyệt đề án “ phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020” (tại tại đây);

II.LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP:

1. Luật số 13/2012/QH13 ngày 20/6/2012 về Luật giám định tư pháp (xem tại đây);

2. Luật số 56/2020/QH14 ngày 10/06/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp (xem tại đây)

3. Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp (xem tại đây);

4. Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (xem tại đây);

5. Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp (xem tại đây);

6. Thông tư số 11/2020/TT-BTP ngày 31/12/2020 của Bộ Tư pháp quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định tư pháp (xem tại đây)

7. Thông tư số 17/2021/TT-BXD ngày 22/12/2021 của Bộ Xây dựng quy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng (xem tại đây)

8. Thông tư số 138/2013/TT-BTC ngày 9/10/2013 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn một số nội dung của Luật Giám định tư pháp và Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp (xem tại đây);

9.Thông tư 33/2014/TT-BCA ngày 05/08/2014 của Bộ Công an Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự (xem tại đây);

10. Thông tư 137/2014/TT-BTC ngày 18/09/2014 Hướng dẫn về lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí chi trả tiền bồi dưỡng giám định tư pháp của các cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định tại Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp (xem tại đây);

11. Thông tư số 15/2021/TT-BTNMT ngày 31/8/2021 quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (xem tại đây)

12. Thông tư số 42/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm pháp y tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (xem tại đây)

13. Thông tư 31/2015/TT-BYT ngày 14/10/2015 của Bộ Y tế Quy định việc áp dụng chế độ bồi dưỡng, thời gian và số người thực hiện giám định đối với từng loại việc giám định pháp y, pháp y tâm thần (xem tại đây). 

14. Thông tư 02/2014/TT-BYT ngày 15/01/2014 của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần (xem tại đây)

15. Thông tư 35/2014/TT-BKHCN ngày 11/12/2014 của Bộ khoa học và công nghệ Quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ (xem tại đây)

16. Thông tư số 12/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn về quy chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám định tư pháp; thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp và thành lập hội đồng giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (xem tại đây)

17. Thông tư số 07/2014/TT-BKHĐT ngày 24/11/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (xem tại đây)

18. Thông tư số 30/2016/TT-BCT ngày 13/12/2016 của Bộ Công thương quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương (xem tại đây)

19. Thông tư số 01/2021/TT-BCT ngày 31/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2016/TT-BCT ngày 13/12/2016 của Bộ Công thương quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương (xem tại đây)

20. Thông tư số 07/2021/TT-BGTVT ngày 08/4/2021 của Bộ Giao thông vận xem quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải (xem tại đây).

21.  Thông tư số 24/2013/TT-BTTTT ngày 27/12/2013 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (xem tại đây).

22. Thông tư số 49/2014/TT-BNNPTNT ngày 23/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (xem tại đây)

23. Thông tư số 04/2021/TT-BVHTTDL ngày 08/6/2021 của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch quy định một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa (xem tại đây)

24. Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ Về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp (xem tại đây).

III. LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG: 

1. Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20/6/2014 (xem tại đây);

2. Luật số 28/2018/QH14 ngày 15/6/2018 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch (xem tại đây). 

3. Nghị định số 29/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/3/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng (tả tại đây);

4. Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch (xem tại đây

5. Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2021 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch (xem tại đây)

6. Thông tư 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng ( xem tại đây);

7. Thông tư 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng (xem tại đây).

8. Thông tư 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên (xem tại đây)

9. Thông tư số 111/2017/TT-BTP ngày 20/10/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên (xem tại đây)

10. Thông tư số 11/2012/TT-BTP ngày 30/10/2012 của Bộ Tư pháp ban hành Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng ( xem tại đây);

11. Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (xem tại đây);

12. Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (xem tại đây) 

IV. LĨNH VỰC BÁN ĐẤU GIÁ: 

1. Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 (xem tại đây)

2. Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/05/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản (xem tại đây). 

3. Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản (xem tại đây)

4. Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/05/2017 quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản (xem tại đây

5. Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản (xem tại đây) . 

6. Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (xem tại đây).

7. Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 sửa đổi,bổ sung một số điều của thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản (xem tại đây).

8. Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/03/2012 của Chính phủ Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản (xem tại đây).

9. Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ Quy định trình tự. thủ tục xác lập qyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân (xem tại đây)

10. Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/09/2014 của Bộ Tài chính-Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản (xem tại đây)

11. Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT ngày 14/04/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản (xem tại đây)

12. Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/04/2015 của Bộ Tư pháp-Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất (xem tại đây)

13. Thông tư số 14/2018/TT-BTP ngày 16/10/2018 của Bộ Tư pháp Ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên (xem tại đây)

 V. LĨNH VỰC QUẢN TÀI VIỀN: 

1. Luật phá sản số 51/2014/QH13 ngày 19/06/2014 (xem tại đây);

2. Nghị định số 22/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/2/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (xem tại đây).

 VI. LĨNH VỰC THỪA PHÁT LẠI:  

1. Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại (xem tại đây).

2. Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại (xem tại đây)

3. Thông tư số 223/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động văn phòng thừa phát lại (xem tại đây)

4. Thông tư số 05/2021/TT-BTC ngày 20/1/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 223/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động văn phòng thừa phát lại (xem tại đây)

VIII. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

1. Bộ Luật dân sự  ngày 24/11/2015 (xem tại đây)

2. Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ (xem tại đây)

3. Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp (xem tại đây)

4. Thông tư số 06/2020/TT-BTP ngày 17/12/2020 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp (xem tại đây)

5. Thông tư liên tịch 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP  ngày 11/07/2007 của Bộ Lao động, thương binh và xã Hội và Bộ Tư pháp Hướng dẫn chi tiết một số vấn đề về nội dung Hợp đồng bảo lãnh và việc thanh lý hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (xem tại đây)

6. Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm (xem tại đây

7. Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật (xem tại đây)

8. Thông tư số 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA ngày 05/11/2013 của Bộ Tư pháp – Bộ Giao thông vận tải – Bộ Tài nguyên và môi trường – Bộ Công an hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản (xem tại đây)

9. Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm (xem tại đây)

10. Thông tư số 113/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm (xem tại đây

11. Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản của Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp (xem tại đây)

12. Thông tư 01/2019/TT-BTP ngày 17/01/2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển (xem tại đây)

13. Thông tư 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (xem tại đây)

IX. LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

1. Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12 ngày 17/6/2010 (xem tại đây)

2. Nghị quyết số 01/2014/NĐ-HĐTP ngày 20/3/2014 hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương mại (xem tại đây)

3. Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/07/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại (xem tại đây

4. Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/07/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại (xem tại đây)

5. Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại (xem tại đây)

X. LĨNH VỰC HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI

1. Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại (xem tại đây

2. Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại (xem tại đây)

XI. LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

1. Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 ngày 20/6/2017 (xem tại đây)

2. Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý (xem tại đây)

3. Thông tư số 02/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 hướng dẫn cách tính thời gian theo buổi làm việc thực tế và khoán chi vụ việc trợ giúp pháp lý (xem tại đây)

4. Thông tư số 59/2020/TT-BTC ngày 18/6/2020 hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động trợ giúp pháp lý (xem tại đây

5. Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý (xem tại đây)

6. Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định các giấy tờ chứng minh người thuộc diện trợ giúp pháp lý (xem tại đây)

7. Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý (xem tại đây). 

8. Thông tư 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 sửa đổi thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý (xem tại đây)

9. Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài Chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đây là cơ sở pháp lý quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tham tố tụng (xem tại đây)

Tin liên quan