Thanh tra

Thanh tra

VĂN BẢN CHUYÊN MÔN VỀ CÔNG TÁC THANH TRA

I. CÔNG TÁC THANH TRA:

1. Luật số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội về Luật Thanh tra (tải tại đây);

2. Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra (tải tại đây);

3. Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân (tải tại đây);

4. Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định Quy trình tiếp công dân (tải tại đây);

5. Nghị định số 54/2014/NĐ-CP ngày 29/5/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành tư pháp (tải tại đây)

6. Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (tải tại đây);

7. Luật số 48/2005/QH11 ngày 29/11/2005 về Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (tải tại đây);

8. Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ về quy định việc thực hiện kết luận thanh tra (tải tại đây);

9. Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (tải tại đây);

10. Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của đoàn thanh tra, trình tự thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra (tải tại đây);

11. Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh (tải tại đây);

12. Thông tư số 08/2014/TT-TTCP ngày 28/11/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra (tải tại đây);

13. Thông tư số 118/2014/TT-BTC  ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

14. Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo (tải tại đây);

15. Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính (tải tại đây).

16. Thông tư số 01/2014/TT-TTCP quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra do Thanh tra Chính phủ ban hành (xem tại đây);

17. Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/06/2020 của Thủ tướng CP về danh mục bí mật nhà nước thuộc linh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng (xem tại đây); 

18. Thông tư số 06/2021/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra, trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra (xem tại đây);

19. Thông tư số 01/2021/TT-TTCP quy định quy tắc ứng xử chung, ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra và trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân (xem tại đây);

20. Thông tư số 02/2021/TT-TTCP quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (xem tại đây);

21. Thông tư số 07/2021/TT-TTCP quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng (xem tại đây);

II. CÔNG TÁC TIẾP DÂN, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO:

1. Luật số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội về Khiếu nại (tải tại đây); 

2. Luật số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013 của Quốc hội về Tiếp công dân (tải tại đây);

3. Luật số 25/2018/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội về Tố cáo (xem tại đây);

4. Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân (xem tại đây);

5. Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại (xem tại đây);

6. Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày10/4/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành luật tố cáo (xem tại đây);

7. Thông tư số 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân (xem tại đây);

8. Thông tư số 05/2021/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh (xem tại đây);

9. Thông tư số 320/2016/TT-BTC, ngày 14/12/2016 của Bộ Tài Chính quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (xem tại đây).

III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG:

1. Luật số 36/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018  của Quốc hội  về Phòng, chống tham nhũng (xem tại đây);

2. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng (xem tại đây);

3. Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủvề kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (xem tại đây);

4. Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (xem tại đây);

IV. LĨNH VỰC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

1. Luật xử lý vi phạm hành chính số 5/2012/QH13 của Quốc Hội ngày 20/06/2012 (tải tại đây );

2. Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (xem tại đây)

3. Nghị định 138/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính (xem tại đây)

4. Nghị định 142/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất (xem tại đây)

5. Nghị định 135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính (xem tại đây)

 

6. Nghị định 140/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc (xem tại đây)

7. Nghị định 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (xem tại đây)

8. Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy (xem tại đây)

9. Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 02/02/2020 của Chính phủ Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (xem tại đây)

10. Thông tư 14/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ Tư pháp thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (xem tại đây)

11.Thông tư 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật (xem tại đây)

12.Nghị định 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính (xem tại đây)

13. Thông tư 13/2016/TT-BTP ngày 30/12/2016 của Bộ Tư pháp quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính (xem tại đây)

14. Thông tư 149/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính quy định về số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính để sung vào ngân sách nhà nước (xem tại đây)

14. Thông tư 105/2014/TT-BTC ngày 07/08/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính (xem tại đây)

15. Nghị định 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (xem tại đây)

16. Thông tư 05/2017/TT-BTC 16/01/2017 của Bộ Tài chính tư hướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (xem tại đây).

17. Thông tư 47/2014/TT-BCA ngày 17/10/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính (xem tại đây).

18. Thông tư 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính (xem tại đây).

19. Luật 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 54/2014/QH13 và Luật số 18/2017/QH14 (xem tại đây).

20. Nghị định 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (xem tại đây).

 V. LĨNH VỰC QUẢN LÝ BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

1. Luật số 10/2017/QH14 ngày 20/6/2017 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (xem tại đây)

2. Thông tư 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước (xem tại đây)

3. Nghị định 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (xem tại đây)

4. Thông tư 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước (xem tại đây)

5. Thông tư 09/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước (xem tại đây)

6. Thông tư liên tịch 01/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT 20/06/2016   sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 02 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự (xem tại đây)

7. Thông tư liên tịch 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC- BCA-BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 02/11/2012 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính (xem tại đây)

8. Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 18/9/2012 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự (xem tại đây)

 

Tin liên quan