Hành chính Tư pháp

Hành chính Tư pháp

VĂN BẢN CHUYÊN MÔN VỀ CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
 

* LĨNH VỰC TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC:
 

1. Luật số 10/2017/QH14 của Quốc hội : Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước (tải tại đây );

2. Chỉ thị số 1656/CT-TTg ngày 16/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (tải tại đây );

3. Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/03/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (tải tại đây );

4. Thông tư số 55/2012/TT-BCA ngày 17/09/2012 của Bộ Công an Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong Công an nhân dân (tải tại đây );

5. Thông tư liên tịch số 71/2012/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính về lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (tải tại đây );

6. Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn thực hiện quản lý Nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (tải tại đây );

7. Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23/01/2014 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ (tải tại đây );

8. Thông tư số 13/2015/TT-BTP ngày 29/9/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (tải tại đây ).;

9. Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 14/12/2015 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính (tải tại đây )

10. Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 19/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của TTLT số 04/2013/TTLT-BTP- BQP ngày 01/02/2013 của Bộ Tư pháp – Bộ Quốc Phòng hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự (tải tại đây );

11. Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BTP – BQP ngày 07/12/2015 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự (tải tại đây );

* LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI:

1. Luật Nuôi con nuôi số 52/2010/QH12 ngày 17/06/2010 (tải tại đây );

2. Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/03/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi (tải tại đây );

3. Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/06/2011 của Bộ Tư pháp Ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi (tải tại đây );

4. Thông tư số 21/2011/TT-BTP ngày 21/11/2011 của Bộ Tư pháp về việc quản lý văn phòng nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam (tải tại đây ).

5. Thông tư số 15/2014/TT-BTP ngày 20/5/2014 hướng dẫn tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em từ 5 tuổi trở lên, hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột cần tìm gia đình thay thế (tải tại đây );

6. Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi (tải tại đây );

7. Nghị định 114/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài (tải tại đây ).

8. Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2019 (tải tại đây ).

9. Quyết định số 3534/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam (tải tại đây ).

10. Quyết định số 643/QĐ-BTP ngày 05/5/2017 về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tư pháp (tải tại đây );

* LĨNH VỰC HỘ TỊCH:

1. Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 do Quốc hội ban hành (tải tại đây );

2. Luật Hôn nhân và Gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/6/2014 (tải tại đây);

3. Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014 do Quốc hội ban hành (tại tại đây );

4. Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch (tải tại đây);

5. Thông tư số 15/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch (tải tại đây );

6. Thông tư 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch (tải tại đây );

7. Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 quy định đối với một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Quảng Nam (tải tại đây);

* LĨNH VỰC QUỐC TỊCH:

1. Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (tải tại đây );

2. Thông tư số 146/2009/TT-BTC ngày 20/7/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí giả quyết các việc liên quan đến quốc tịch (tải tại đây );

3. Thông tư số 08/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch (tải tại đây );

4. Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-BTP-BNG-BCA của Bộ Công an-Bộ Tư pháp-Bộ Ngoại giao ngày 31/01/2013 Sửa đổi, bổ sung Điều 13 Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam (tải tại đây );

5. Thông tư 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch (tải tại đây );

6. Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam  (tải tại đây )

* LĨNH VỰC LÝ LỊCH TƯ PHÁP:

1. Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12, ngày 17/06/2009 của Quốc hội (tải tại đây );

2. Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp (tải tại đây );

3. Quyết định số 2369/QĐ-TTg ngày 28/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Xây dựng Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và kiện toàn tổ chức thuộc Sở Tư pháp để xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp” (tải tại đây );

4. Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/06/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ Lý lịch tư pháp (tải tại đây );

5. Thông tư số 174/2011/TT-BTC ngày 02/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phiếu LLTP (tải tại đây );

6. Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-BCA-VKSNDTC-BQP ngày 10/05/2012 của liên Bộ Tư pháp-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp (tải tại đây );

7. Thông tư số 06/2013/TT-BTP ngày 06/02/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu LLTP (tải tại đây );

8. Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 19/02/2013 của Thủ Tướng Chính phủ Phê duyệt "Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030" (tải tại đây );

9. Quyết định số 1713/QĐ-BTP ngày 05/07/2013 của Bộ Tư pháp ban hành tổng thể triển khai Chiến lược phát triển LLTP đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (tải tại đây );

10. Quyết định số 1714/QĐ-BTP ngày 05/07/2013 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển LLTP đến năm 2020, tầm nhìn 2030 của Bộ Tư pháp giai đoạn 2013-2015 (tải tại đây );

11. Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ Tư pháp Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp (tải tại đây );

12. Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vực vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn năm 2014 và năm 2015 (tải tại đây );

13. Quyết định số 19/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt "Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến" (tải tại đây)

* LĨNH VỰC GIAO DỊCH BẢO ĐẢM:

1. Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm (tải tại đây );

2. Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm (tải tại đây );

3. Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 6/12/2010 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án (tải tại đây );

5. Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch đảm bảo, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật (tải tại đây );

6. Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BTP-BGTVT ngày 30/03/2012 của Bộ Tư pháp - Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn việc đăng ký, cung cấp thông tin về cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển (tải tại đây );

7. Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm (tải tại đây )

8. Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26/02/2014 của Bộ Tư pháp về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16/02/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án (tải tại đây ). 

9. Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 quy định đối với một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Quảng Nam (tải tại đây);

10. Thông tư số 11/2015/TT-BTP sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp (tải tại đây );

11. Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (tải tại đây);

* LĨNH VỰC CHỨNG THỰC:

1. Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch (tải tại đây );

2. Thông tư 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực (tải tại đây).

3. Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020, “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch”, (tải tại đây)

Tin liên quan