Văn bản - Tuyền truyền

Văn bản - Tuyền truyền

VĂN BẢN CHUYÊN MÔN VỀ CÔNG TÁC VĂN BẢN - TUYÊN TRUYỀN

A. LĨNH VỰC XÂY DỰNG VÀ KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Luật số 80/2015/QH13 của Quốc hội ngày 22/6/2015 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (tải tại đây);

2. Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy dịnh chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (tải tại đây );

3. Nghị định số 52/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (tải tại đây )

4. Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (tải tại đây );

5. Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (tải tại đây );

6. Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật (tải tại đây )

7. Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (tải tại đây )

B. LĨNH VỰC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1. Luật số 14/2012/QH13 ngày 20/06/2012 phổ biến, giáo dục pháp luật (tải tại đây );

2. Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/04/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (tải tại đây );

3. Quyết định 27/2013/QĐ-TTg 19/05/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (tải tại đây );

4. Thông tư 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013 quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật (tải tại đây);

5. Thông tư liên tịch 30/2010/TTLT-BGDDT-BTP ngày 16/11/2010 hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường (tải tại đây);

6. Thông tư liên tịch 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở (tải tại đây);

7. Thông tư liên tịch 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (tải tại đây);

8. Quyết định 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (tại tại đây);

9. Luật số 35/2013/QH13 ngày 20/6/2013 của Quốc hội: Luật hòa giải cơ sở (tải tại đây );

10. Nghị định 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở (tải tại đây);

11. Nghị quyết 116/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh (tải tại đây);

12. Nghị quyết 169/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015của HĐND tỉnh quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh (tải tại đây);

13. Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (tải tại đây);

14. Thông tư 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (tải tại đây);

Tin liên quan